Kunnanhallitus

Etusivu / Suomeksi / Päätöksenteko / Kunnanhallitus

 

PIELAVEDEN KUNNANHALLITUS

Pielaveden kunnanhallituksessa  on 9 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Mia Simpanen (Keskusta), I varapuheenjohtaja Jouni Rautiainen (Sininen Sitoutumaton Pielavesi) ja II varapuheenjohtaja  Juha Partanen (Keskusta).

Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu myös valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja esittelijänä ja hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjänä.

KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panee ne täytäntöön. Kunnanhallitus valvoo kunnan muita toimielimiä ja viranhaltijoita ja käyttää tarvittaessa otto-oikeuttaan asioiden käsittelyssä.

Kunnanhallitus valitsee edustajat eri yhteisöihin ja antaa edustajilleen ohjeita.

Kunnanhallitus allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen ja antaa toimintakertomuksen sekä saattaa ne tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

Asiat kunnanhallituksen kokouksessa esittelee kunnanjohtaja.

Kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä kirjastolla ja kunnan kotisivuilla. Osa asioista on lain mukaan salassa pidettäviä.

MUUTOKSENHAKU KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSIIN

Kunnanhallituksen päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus on aina tehtävä ennen valitusta hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös saattaa vaikuttaa (asianosainen) tai sitten kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä saattaa olla muita määräyksiä muutoksenhausta. Muutoksenhausta annetaan lisätietoa pöytäkirjan yhteydessä olevassa muutoksenhakuohjeessa.

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kolmen viikon välein maanantaina alkaen klo 17.00 ja mikäli se on pyhä seuraavana tiistaina. Ylimääräisiin kokouksiin kunnanhallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaista alkaen kunnan verkkosivuilla.

Tietoja kunnanhallituksen päätöksistä muutoksenhakua varten saa hallinto- ja tukipalvelujen kansliasta:

asianhallintasihteeri Katariina Husso, puh 040 670 5812
sähköposti: katariina.husso@pielavesi.fi
 
hallintosihteeri Kirsi Väänänen, puh 040 4894 050
sähköposti: kirsi.vaananen@pielavesi.fi