Saostus- ja umpisäiliölietteet

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Asuminen / Jätehuolto / Saostus- ja umpisäiliölietteet

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, kun kiinteistöä on käytetty vuodenaikana. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätevesilietteen ja umpisäiliöiden jätevedet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ko. jätelajin kuljettajaksi. Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätevesilietteet ja umpisäiliöiden

jätevedet on toimitettava kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä mikrobiologisesti turvalliseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksyttävällä tavalla.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kirjallisesti lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä ja siitä luopumisesta jätehuoltoviranomaiselle viimeistään kahta kuukautta ennen käsittelyn aloittamista. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää omatoimisen käsittelyn, mikäli se ei ole ilmoituksen perusteella asianmukaista. Ilmoitusta lietteen omatoimisesta käsittelystä ei tarvitse tehdä, mikäli jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden vesiä.

Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, yhteensä enintään neljällä kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Tällainen yhteinen käsittely voi olla korkeintaan viidellä kiinteistöllä. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen tyhjennyksiä vuosittain jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään.

Vähäiset määrät jätevesien saostussäiliön lietettä voi kompostoida kiinteistöllä. Lietteen määrän katsotaan olevan lähtökohtaisesti vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 60 litraa vuodessa. Laitepuhdistamossa kiinteässä muodossa kerättävän ylijäämälietteen voi kompostoida kiinteistöillä. Kompostoinnissa on noudatettava kunnallisten jätehuoltomääräysten 19 §:ää.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan hyödyntää ravinteena pelloilla tai kompostoida kiinteistöllä siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Lomake omatoimisesta lietteiden käsittelystä http://www.jatehuoltolautakunta.fi/loader.aspx?id=9061b26b-a054-4c1a-b4d8-a13961f5efc1

Käymäläjäte

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida näiden jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan. Käymäläjätettä ei saa laittaa kiinteistön jäteastioihin tai haudata maahan kompostoimatta. Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava kunnan viemäriverkkoon vesihuoltolaitoksen ohjeiden mukaisesti, tai muuhun luvalliseen paikkaan.

Linkit:

Jätehuoltomääräykset http://www.jatehuoltolautakunta.fi/Saadokset/Jatehuoltomaaraykset