Vesi ja viemäri

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Asuminen / Vesi ja viemäri
Vesihuollon yleinen kehittäminen

Kunnanvaltuusto on 15.11.2004 hyväksynyt Pielaveden kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman.

Kehittämissuunnitelma kattaa koko kunnan alueen. Suunnitelmassa esitetään kunnan aluetta koskevat vesihuoltopalvelujen kehittämistoimenpiteet, päämäärät, organisatoriset linjaukset, kehittämissuunnitelman liittyminen muuhun suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. Kehittämissuunnitelman on tarkoitus viestiä nykyisille ja tuleville asukkaille, miten kunnassa suhtaudutaan vesihuollon kehittämiseen ja hoidetaan vesihuoltoasioita.

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitoksen lisäksi kunnan alueella toimii kymmenen vesiosuuskuntaa ja – yhtymää.

Yhteystiedot

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Pielaveden kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille on kunnanhallitus hyväksynyt toiminta-alueet. Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

Yhteystiedot

Kunnaninsinööri
Juha Vainikainen
040 489 4834
juha.vainikainen@pielavesi.fi

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10
 
Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä toiminta-alueellaan (Kirkonkylä, Säviä).

Vesihuoltolaitoksen talousvesi on kokonaan laadultaan hyvälaatuista pohjavettä. Vedenottamot sijaitsevat Pajuskylässä (Syvälahti) sekä Honkamäen alueella (Rinnetie), jossa kaikki jakeluun tuleva raakavesi käsitellään (pH:n nosto kalkkiliuoksella). Ottamoiden antoisuus riittäisi jopa kaksinkertaiseen pumppaukseen nykyiseen kulutukseen verrattuna.

Kaikki jätevesilaitoksen toiminta-alueella syntyvät jätevedet johdetaan Pikonniemen jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamo on rakennettu vuonna 1988 ja sen toimintaa on tehostettu saneerauksella vuonna 2000.

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksu on 5,62 € /m3 (sis. alv 24 %) ja se sisältää sekä puhdasvesi- että jätevesimaksun.

Yhteystiedot

Kunnaninsinööri
Juha Vainikainen
040 489 4834
juha.vainikainen@pielavesi.fi

Vesihuoltolaitoksen päivystäjä
0400 211 688
 
Laitoksenhoitaja
Reino Valta
040 767 5688
reino.valta@pielavesi.fi
 
Laitoksenhoitaja
Martti Valta
040 767 5689
martti.valta@pielavesi.fi
 
Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10
 
Perustietoa

pH

pH- luku ilmaisee veden happamuuden tai emäksisyyden. Raakaveden pH on noin 6,0. Verkostoon pumpattavan veden pH:ta nostetaan noin 8,0:aan kalkkimaitoliuoksella. pH:n nosto ehkäisee putkien korroosiota.

Veden kovuus

 Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on. Pielaveden kunnan käyttövesi on pehmeää.

Vesihuoltomaksut

Vesihuoltolaitoksen taksa sisältää liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut. Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut sisältävät mm. tonttijohtomaksut, lietemaksut (sakokaivo- ja umpisäiliölietteet) sekä asiakkaan tilaamat työt.

Omistajan/käyttäjän vaihdos

Kiinteistön omistajan/käyttäjän vaihdoksesta on ilmoitettava Pielaveden kunnan ympäristöosastolle.

Omistajan/käyttäjän vaihdosasioita yms. sopimusasioita hoitaa ympäristöosastolla

Osastosihteeri
Maili Ruotsalainen
040 489 4192
maili.ruotsalainen@pielavesi.fi

Pielveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10
 
Vesilaskutus

Vesilaskutus koostuu mittarikoon mukaan määräytyvästä perusmaksusta ja vedenkulutukseen perustuvasta käyttömaksusta (vesi- ja jätevesimaksusta). Laskutus tapahtuu 4 kertaa vuodessa.

Mittarinluentakortti lähetetään asiakkaalle kerran vuodessa. Mittarinlukemaan perustuvassa tasauslaskussa asiakkaita laskutetaan todellisen mitatun kulutuksen perusteella ja muut vuotuiset laskutuserät perustuvat arvioituun kulutukseen.

Vesilaskutusta hoitaa ympäristöosastolla

Kanslisti
Pirjo Saastamoinen
040 489 4193
pirjo.saastamoinen@pielavesi.fi

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10 
 
Maaseudun vesihuolto

Pielaveden kunta avustaa maaseudun vesihuollon rakentamista kunnanvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Ensisijaisesti avustusta annetaan yhteishankkeille. Mikäli kiinteistöä ei voida liittää yhteiseen vesijohtoverkostoon, voi kysymykseen tulla myös kiinteistökohtainen avustus.

Yhteishankkeessa avustusta voidaan myöntää 20 % rakentamiskustannuksista. Lisäksi kunta vastaa suunnittelukustannuksista kokonaan.

Kiinteistökohtaisissa hankkeissa avustus on 30 % omavastuuosuuden ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 1681 €. Omavastuu on 1177 €. suunnittelukustannukset voidaan sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Avustusta on haettava etukäteen ja se myönnetään lopullisten, toteutuneiden kustannusten perusteella.

Jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille

Vuoden 2004 alussa tuli voimaan jätevesiasetus, joka koskee kaikkia viemäriverkostoon kuulumattomia kiinteistöjä. Kiinteistönomistajan tulee tehdä selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästään pääsääntöisesti vuoden 2005 loppuun mennessä. Lisäksi kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää asetuksessa asetetut vaatimukset vuoden 2013 loppuun mennessä.