Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanoton yhteydessä lapselle järjestetään hänen tarpeitaan vastaava sijaishuolto. Tällöin lapsi asuu oman kodin ulkopuolella sijaisperheessä, ammatillisissa perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. Huostaanotto on aina viimesijainen toimenpide, jolla turvataan lapsen tai nuoren hoito ja huolenpito sekä edellytykset terveeseen kasvuun ja kehitykseen. Huostaanoton valmistelussa kuullaan vanhempia ja lasta ja heidän suostumustaan huostaanottoon selvitetään. Huostaanotto voidaan tarvittaessa tehdä vastoin vanhempien ja lapsen suostumusta, jos lapsen tilanne sitä vaatii. Vanhempien tai 12-vuotta täyttäneen lapsen vastustaessa huostaanottoa päätöksen tekee hallinto-oikeus. Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Se voidaan lakkauttaa aikaisemminkin huostaanoton syiden poistuttua, jos ratkaisu ei ole vastoin lapsen etua.

Pitkäaikainen sijaishuolto perhehoitona on tarkoitettu perheenomaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle tai nuorelle huostaanottotilanteessa. Tavoitteena on mahdollistaa lapselle turvallinen kasvuympäristö sekä korvaava kiintymys- ja vuorovaikutussuhde. Palveluun kuuluu huolenpito, hoito ja korjaava kasvatustyö sekä nuoren itsenäistymisen tukeminen ja arkielämän taitojen opettaminen. Lapsi asuu kodinomaisessa asumisympäristössä (ammatillinen tai yksityinen perhekoti).

Pitkäaikainen sijaishuolto laitoshoitona on tarkoitettu pitkäaikaista kuntouttavaa lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevalle lapselle tai nuorelle, jonka kasvu ja kehitys ovat vakavasti vaarantuneet (huostaanotto). Tavoitteena on taata lapselle/nuorelle turvallinen kasvuympäristö, jossa on korjaavia vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteita. Lapsi /nuori osallistuu vastuullisesti yhteisön toimintaan noudattaen sen sääntöjä ja normeja.

Palveluun kuuluu perushuolenpito, henkilökohtainen korjaava ihmissuhde (omahoitajatyö) sekä korjaavia kokemuksia tarjoava vuorovaikutus, turvallinen asumisyhteisö ja mielekäs iänmukainen toiminta sekä opastaminen arkielämän tiedoissa ja taidoissa sekä vapaa-ajan vietossa sekö tuki iänmukaiselle itsenäistymiskehitykselle sekä apu ja tuki tulevaisuuden suunnittelussa. Tarvittaessa järjestetään lapsen tarvitsema erityishoito, esimerkiksi tarvittava fyysinen ja psyykkinen tutkimus, hoito, kuntoutus ja terapia.

Sijaishuoltoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä joko oman kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijään tai sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijöihin.

Kodin ulkopuolelle sijoitusta lapsesta voidaan hoidon korvaukseksi periä asiakkaalta lakiin perustuvat maksut.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lastenvalvoja ja lastensuojelu

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 6418011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6282944

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kuluista vastaa lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Liittyvät palvelut

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Katso tiedot

Lyhytaikainen sijoitus

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolella lyhyeksi ajaksi lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä.

Katso tiedot

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut