Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven, mullan ottamiseen ja kallion louhintaan. Maa-aineslupien myöntäminen ja maa-ainesten ottamisen valvonta kuuluu ympäristölautakunnalle.

Tavanomaisesta asumiseen tai maa- ja metsätalouteen kohdistuvasta kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, mikäli ottomäärä on yli 500 kiintokuutiometriä.

Ympäristölupa tarvitaan Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) mukaan malmien tai mineraalien kaivamiseen tai maaperän ainesten ottoon kun kyseessä on

  • kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää
  • kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää

Vähäisempään toimintaankin on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Jos maa-aineslain mukaista lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös ympäristölupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta. Ympäristönsuojelusihteeri valmistelee lupa-asian Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteiselle ympäristölautakunnalle.

Maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva ympäristölupamenettely ja maa-aineslain (555/1981) mukainen maa-aineslupamenettely on yhdistetty. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella. Lupahakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Luvan myöntää ympäristölautakunta ja valvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Määräaika

Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

4 - 6 kk

Voimassaoloaika

10 vuotta

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupa tulee hakea kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen, pois kuljettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Maa-ainesten otosta ei saa aiheutua maa-aineslain 3 §:n mukaisia seuraamuksia (koskee myös kotitarveottoa).

Lupaa ei tarvita niin sanottuun kotitarveottoon, mikä tarkoittaa rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon liittyvää vähäistä maa-ainesten ottamista omaa käyttöä varten. Kotitarveotosta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus viranomaislautakunnalle, jos aineksia aiotaan ottaa yli 500 kuutiota. Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita myöskään rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamiseen, kun se perustuu muuhun viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy maa-ainestaksan mukaisesti.

Lomakkeet

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Lomake asfalttiaseman ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kivenlouhimoille ja -murskaamoille.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yleinen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Kaavat ja kiinteistöt, rakentaminen, ympäristö ja luonto sekä toimitilapalvelut.

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Maanantaisin ja perjantaisin ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 14:30
Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Maa-aineslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555

Liittyvät palvelut

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa.

Katso tiedot

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Tilapäisesti melua ja tärinää aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut