Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Valtioneuvosto on asettanut meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi ohjearvot, joita sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä lupamenettelyissä mm. ympäristöluvissa. Ohjearvot on annettu sekä ulkomelulle että rakennusten sisään kantautuvalle melulle. Asuinalueilla, taajamien virkistysalueilla sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 55 dB ulkona kello 7-22 eikä yöohjearvoa 50 dB klo 22-7. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo 45 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset käsittelee ympäristönsuojelusihteeri.

Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukseen.

Ilmoituksen voi tehdä Ympäristöhallinnon lomakkeella tai vapaamuotoisesti noudattaen, mitä YSL:ssa ja ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) on melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta säädetty.

Määräaika

Ilmoitukset tehdään viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallisesti.

Käsittelyaika

1 kk

Voimassaoloaika

Määräaikainen

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Palvelu on maksullinen.

Käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Lomakkeet

Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Kaavat ja kiinteistöt, rakentaminen, ympäristö ja luonto sekä toimitilapalvelut.

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Maanantaisin ja perjantaisin ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 14:30
Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Liittyvät palvelut

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa.

Katso tiedot

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut