Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Poikkeamislupa

Alueilla, joilla on rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi, pitää ennen rakennusluvan myöntämistä hakea poikkeamista rakennuskiellosta. Useimmiten yleiskaavakiellon alueella joudutaan tekemään samalla suunnittelutarveratkaisu.

Poikkeamiskäsittelyyn ja suunnittelutarveratkaisuun tarvittavat ohjeet ja lomakkeet saa rakennusvalvontatoimistosta.

Määräaika

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu on tehtävä ennen kuin rakennuslupa voidaan käsitellä.

Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi (2) vuotta. Rakennuslupa on haettava sanotun ajan kuluessa.

Palvelu on maksullinen.

Poikkeamiskäsittelystä ja suunnittelutarveratkaisusta peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Palvelupaikat

Rakennusvalvontatoimisto

Rakennusvalvonnan palvelut

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Ma ja pe ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 14:30
Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa asemakaavan ulkopuolisille alueille. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Maisematyölupa

Toimenpiteeseen ryhtyvän on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

Katso tiedot

Rakennus- ja toimenpidelupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Katso tiedot

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut