Palveluseteli

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus / Palveluseteli

PALVELUSETELI

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvaa varhaiskasvatusta. Lasi sosiaali- ja terveyden huollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan näissä perusteissa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden hankkimiseksi. 

 Varhaiskasvatuslain (1.8.2015 § 10) perusteella kunta voi järjestää lasten varhaiskasvatuksen alaan kuuluvat tehtävät antamalla palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta kunnan on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

 Kunta on velvollinen suorittamaan korvausta yksityiselle palveluntuottajalle vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatuspalveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka.

 Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11a §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten hoidontukea, yksityisen hoidontukea tai kerhotoimintaa.

 PALVELUSETELIN PERUSTEET

 Pielaveden kunnan sivistyslautakunnan hyväksymät palvelusetelin perusteet toimivat menettelytapaohjeena varhaiskasvatuksen palveluseteliä koskien. Hyväksymiskriteereinä palvelun tuottajille toimii palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut asiat. Palvelun tuottaja vahvistaa hyväksymiskriteerien täyttymisen hakemuslomakkeella sekä todentaa asiat kunnan suorittamilla tarkastuskäynneillä. Yksityiset palvelun tuottajan velvoitetaan noudattamaan palvelusetelinperusteiden määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelusetelin perusteita siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä tuotettavan varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Palvelusopimuksen sopijaosapuolina toimivat palveluntuottaja ja asiakas, joten vastuut eivät kohdistu kuntaan.

 Palveluntuottajalle asetettavat ehdot ja edellytykset

 Palveluntuottajan tulee täyttää lakisääteiset ja Pielaveden kunnan asettamat ehdot, jotta     hyväksymisen edellytykset varhaiskasvatuksen palvelusetelin tuottajaksi täyttyvät.

 Omassa kodissa hoitavalla perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti neljä kokopäivähoidossa olevaa lasta (omat alle kouluikäiset lapsen mukaan luettuna) ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi.

 Lakisääteiset ehdot:

 1. Palveluntuottaja antaa kunnalle oikeuden tarkistaa yritystä koskevat tiedot tarvittavista rekistereistä ja viranomaistahoilta. Kunta seuraa yrityksen ennakkoperintärekisteriin kuulumista sekä luottokelpoisuutta.

 2. Palvelusetelilaki edellyttää, että tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti nähtävillä.

 3. Palveluntuottaja sitoutuu tekemään omavalvontasuunnitelman kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ajantasainen omavalvontasuunnitelma tulee olla hoitopaikassa asiakkaiden nähtävillä.

 4. Palveluntuottajalla tulee olla potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus, tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä voidaan palveluntoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen tai joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä.

 5. Palveluntuottaja ei voi saada Raha-automaattiyhdistyksen avustusta, kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin (pois lukien TE -keskuksen myöntämä palkkatuki). Palveluntuottajan tulee toimittaa pyydettäessä selvitys saamistaan tuista.

 6. Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) ja Sosiaali- ja terveysministeriön yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) vaatimukset.

 7. Palveluntuottajan toiminnan tulee täyttää lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain (36/1973) ja asetuksen (239/1973) mukaiset vaatimukset.

 8. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelua toteutettaessa noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä.

  1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

  2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

  3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

  4. Henkilötietolaki (523/1999)

 9. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan rikostaustaotteen ennen toiminnan alkamista. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

 10. Palvelusetelilaki edellyttää, että tuottajan palvelut vastaavat vähintään kunnalliselta toimijalta vaadittavaa tasoa. Pielaveden kunta valvoo hyväksymiensä tuottajien palvelujen laatua.

 Pielaveden kunnan ehdot

 1. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia sivistyslautakunnan hyväksymiä Pielaveden varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteita.

 2. Palveluntuottaja sitoutuu tekemään kirjallisen palvelusopimuksen asiakkaan kanssa.

 3. Palveluntuottajalta edellytetään ympärivuotista aukioloa tai päivystyksen järjestämistä muilla tavoin. On suositeltavaa että palveluntuottaja perii asiakasmaksut enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.

 4. Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan varhaiskasvatuksen lopettaneista lapsista viimeistään heti lapsen jäätyä pois hoidosta (kirjallinen ilmoitus päivähoitotoimistoon).

 5. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon asiakkailta perittävässä maksussa myös takautuvasti palveluseteliin tehdyt muutokset.

 6. Palveluntuottajalta edellytetään lasten ja henkilökunnan suhdeluvun seuraamista. Suhdeluku tulee toimittaa kunnan päivähoitotoimistoon sovituin väliajoin.

 7. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Pielaveden kunnan varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja ja vastaa siitä, että jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

 8. Pielaveden kunnalla on oikeus toteuttaa asiakaskyselyjä palveluseteliasiakkaille.

 9. Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen ylläpitämällä omaa ammatillista osaamistaan.

 10. Palveluntuottajalta edellytetään soveltuvaa alan kurssitusta tai koulutusta.

 11. Lopettaessaan toimintansa, palveluntuottaja ilmoittaa siitä kirjallisesti päivähoitotoimistoon viimeistään kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin.

 12. Palveluntuottaja vastaa viestinnästä asiakkaiden ja Pielaveden kunnan suuntaan.

 13. Palveluntuottajalla tulee olla häiriötilanteiden varalle ajantasainen toimintaohje viranomaisten, Pielaveden kunnan ja asiakkaiden informointiin.

 14. Aiheettomasti maksettu palveluseteli peritään takaisin palveluntuottajalta, enintään vuoden ajalta

  Palveluntuottajaa ei voida hyväksyä, jos hakija

  1.
  on asetettu konkurssiin tai on konkurssimenettelyn alaisena
  2. on selvitystilassa tai on päätetty asettaa selvitystilaan
  3. on yrityssaneerauksessa tai velkajärjestelytilassa tai hakemus velkajärjestelyyn on vireillä
  4. on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta
  5. on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen
  6. on antanut olennaisesti virheellisiä tietoja palveluja toteuttavasta yrityksestä

 

Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen

Pielaveden kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen tai poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli:

 1. hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta

 2. palveluntuottaja ei noudata kunnan kirjallisia kehotuksista huolimatta sopimuksen mukaisia ehtoja

 3. palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa joutua asetetuksi selvitystilaan

 4. palveluntuottaja tai joku johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa

 5. palveluntuottaja on tehnyt muun vakavan virheen tai laiminlyönnin.

 

 Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat

 Palveluseteli voidaan myöntää Pielaveden kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen oikeutetulle Pielaveden kunnan asukkaalle. Palveluseteli on lapsikohtainen ja se sulkee pois kotihoidontuen, yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut. Poikkeuksena kunnallinen esiopetus, jolla turvataan maksuton esiopetus myös palvelusetelin saaville lapsille.

 Kunnalla on oikeus rajata vuosittain myönnettävien palvelusetelien määrää talousarvion puitteissa. Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatukseen, joka tapahtuu Pielaveden kunnan hyväksymässä yksityisessä perhepäivähoidossa (yksittäinen perhepäivähoitaja tai ryhmäperhepäivähoito).

 Palveluseteli voidaan myöntää yksityisen palvelun tuottajan järjestämänä siinä laajuudessa kuin Pielaveden kunnassa on määritelty. Noudatetaan samoja kriteerejä kuin kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Palveluntuottaja määrittää viikonpäivät ja kellonajat, joihin perheen tulee sitoutua toimintavuoden ajaksi. Palveluntarpeen muuttuessa yksityisen perhepäivähoidon osalta tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

 

 Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen

 Palveluseteliä haetaan ennen varhaiskasvatuspalvelun alkamista ja palveluseteli myönnetään vähintään kuukaudeksi. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

 Perhe valitsee haluamansa yksityisen palvelun tuottajan, joka on hyväksytty palvelusetelin tuottajaksi Pielaveden kunnan toimesta. Perhe hakee palveluseteliä kunnalta, päivähoitotoimistosta. Päätökset palvelusetelin myöntämisestä ja suuruudesta tehdään päivähoitotoimistossa. Palvelusetelin kattohinnasta vähennetään laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu, jolloin saadaan myönnettävän palvelusetelin määrä.

 Päätökset oikeudesta palveluseteliin ja sen suuruudesta lähetetään vanhemmille ja palveluntuottajalle. Vanhemmat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen.

 Palveluntuottaja perii määrittelemänsä maksut perheeltä. Palveluntuottaja lähettää kunnalle kuukausittain palvelusetelipäätösten mukaisen laskun päivähoidolle.

 Muutokset joiden perusteella tarkistetaan oikeus palveluseteliin ja sen suuruuteen:

 • perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %)

 • perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu

 • opiskelu/työtilanteessa tapahtuu muutoksia

 • lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat

 Mikäli edellä mainituista jokin tulee ajankohtaiseksi, tulee siitä ilmoittaa välittömästi palveluntuottajalle ja päivähoitotoimistoon. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoon saamansa muutokset päivähoitotoimistoon.

 Palvelusetelin voimassaolo päättyy kirjallisesti päivähoitotoimistoon ilmoitettuun päättymispäivään. Tästä on vanhemmilla velvollisuus ilmoittaa välittömästi päivähoitotoimistoon. Palvelusetelin maksaminen katkeaa, mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden, poikkeuksena vanhempien vuosiloma. Lapsen viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutettava päivä.

 Aiheettomasti maksettu palveluseteli peritään takaisin palveluntuottajalta, enintään vuoden ajalta.

 Palvelusetelin kattohinnan muutoksista päättää Pielaveden kunnan sivistyslautakunta.

 Palvelusetelin kattohinta muuttuu Pielaveden varhaiskasvatuksen palvelusetelin määräytyminen -taulukon mukaisesti seuraavan kuukauden alusta kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Palvelun tuottajan tulee ilmoittaa näistä muutoksista päivähoitotoimistoon. Palvelun tuottaja ja perhe saavat uuden palvelusetelipäätöksen.

Lisätietoja palveluseteliin liittyen:
Pielaveden kunnan varhaiskasvatustoimisto
Sirpa Partanen, vastaava lastentarhanopettaja
sirpa.partanen@pielavesi.fi

Pielaveden varhaiskasvatuksen palvelusetelin määräytyminen 1.pdf