Kehitysvammapalvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Erityispalvelut / Kehitysvammapalvelut

Laissa kehitysvammaisten erityishuollosta säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita. Yleiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuitenkin ensisijaisia myös kehitysvammaisten palveluiden järjestämisessä. Erityishuollon palveluita järjestetään, kun tuen tarve aiheutuu kehitysvammaisuudesta eivätkä yleiset palvelut riitä vastaamaan heidän tuen tarpeeseensa.

Kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisvastuu on kehitysvammaisen henkilön kotipaikkakunnalla. Erityispalveluiden esimies vastaa alueen kehitysvammaisten erityishuollon palveluiden järjestämisestä.

Päivä- ja työtoiminta

Pielavedellä kehitysvammaisten työtoimintaa toteutetaan Työkeskus Karhunpesällä. Työkeskuksen toiminta-ajatuksena on aikuisten kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä muiden vajaakuntoisten työtoiminnan mahdollistaminen sekä heidän omatoimisuutensa ja aikuisuuden tukeminen yhdessä asiakkaan lähiyhteisön ja muun verkoston kanssa. Toiminnan tarkoituksena on vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vajaakuntoisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

 

Työkeskus Karhunpesän toimintayksiköissä tai avotyössä asiakkaat voivat tehdä omaan työkykyynsä tai koulutukseensa sopeutettua työtä. Työtoimintaan osallistuminen pitää yllä säännöllistä päivärytmiä sekä tukee arjen taitojen opettelua ja sosiaalisen kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa.

 

Karhunpesän toimintayksikössä tehdään askartelu-, kudonta-, puu-, tai metallitöitä ohjaajan avustamana. Samalla ylläpidetään erilaisia kodinhoidollisia taitoja sekä muita itsenäisen elämän taitoja arjenhallintaryhmän ja muiden työtehtävien kautta. Karhunpesältä käsin asiakas voi myös käydä toimintakykynsä mukaisesti kunnan muissa palveluyksiköissä tekemässä erilaisia työtehtäviä, joita ovat mm. sisäisen postin kuljettaminen, vanhustyön avustavat tehtävät sekä piha- ja keittiötyöt. Asiakas voi tehdä myös avotyötä työkeskuksen ulkopuolella kunnassa, yksityisellä- tai kolmannella sektorilla. Työtehtävät ja -ajat sovitetaan asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Avotyön soveltuvuus määritellään palvelun tarvetta arvioidessa.

 

Työtoimintaa järjestetään pääasiassa arkipäivisin. Työtoiminta on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaalle maksetaan työstä työosuusraha, jonka kriteeristön perusturvalautakunta on vahvistanut. Työpäivän aikana tapahtuvasta ruokailusta asiakkaalta peritään asiakasmaksu, joka on kulloinkin voimassa olevan perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

 

Kehitysvammaisten erityishuollon palveluna järjestetään päivätoimintaa. Aikuisten kehitysvammaisten päivätoiminta järjestetään ostopalveluna. Kouluikäisten kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kesäisin loma-ajan päivätoimintaa järjestetään kunnan varhaiskasvatuksen tai aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa yhteistyössä. Oikeus päivätoimintaan arvioidaan yksilöllisesti. Toimintaan osallistuminen on maksutonta sen vuoden loppuun, jolloin lapsi/nuori täyttää 16 vuotta.

 

Erityispalveluiden esimies tekee päätöksen työ- avotyö- ja päivätoimintojen myöntämisestä.

 

Yhteystiedot:

Työkeskus Karhunpesä

Kontiotie 7, 72400 Pielavesi

Puu ja metalli ohjaaja 040 4894 158

Kudonta ohjaaja 040 7508 420

 

Erityispalveluiden esimies 040 4894 822

 

Kehitysvammaisten erityishuollon kuljetukset

 

Kehitysvammalain mukaista erityishuoltoa saavalla henkilöllä on oikeus saada maksutta ja ilman omavastuuosuuksia kuljetukset, jotka ovat hänelle erityishuollon saamiseksi välttämättömiä. Pielaveden kunta vastaa näiden kuljetusten järjestämisestä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kehitysvammaisten erityishuollon asiakkuudessa oleville henkilöille. Erityishuollon kuljetuksiin eivät kuulu koulukuljetukset eivätkä opintoihin liittyvät kuljetukset. Koulukuljetukset järjestetään kuntien perusopetuksen kautta. Perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyviin koulukuljetuksiin opiskelija voi hakea KELAn koulumatkatukea tai toissijaisesti opiskelumatkat voidaan järjestää vammaispalvelulain mukaisina kuljetuksina.

 

Asumispalvelut

 

Kehitysvammaisten asumispalveluita järjestetään sekä omana että ostopalveluna. Sopivin asumismuoto valitaan asiakkaan toimintakyvyn perusteella ja yleensä asumispalvelut on jaettu tuetun asumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen muotoihin.

 

Tuetun asumisen- palvelu on tarkoitettu kehitysvamma- ja mielenterveysasiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea itsenäiseen asumiseen. Pielavedellä tuettua asumista järjestetään omana toimintana 4- paikkaisessa Vasalan asumisyksikössä sekä asiakkaiden omissa kodeissa. Vasalassa ei ole yövalvontaa. Tuetun asumisen sisältö ja määrä suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, hänen verkostonsa, edunvalvojan, ohjaajan sekä erityispalveluiden esimiehen kanssa. Ohjaus sisältää asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan avustamista mm. kodinhoidollisissa asioissa, asioinnissa, arjen hallinnassa, hygienian hoidossa ja lääkehoidossa.

 

Tehostettua palveluasumista järjestetään sellaiselle kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee säännöllisesti runsaasti apua, huolenpitoa, ohjausta ja tukea päivittäisessä elämässä sekä päivittäisissä toiminnoissaan kaikkina vuorokauden aikoina. Tehostettu palveluasuminen hankitaan ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

 

Kehitysvammaisten asumispalveluita haetaan vammaispalveluhakemuslomakkeella. Päätöksen tehostetusta palveluasumisesta tekee perusturvajohtaja perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja palvelun tarpeen arvioon. Tuetusta asumisesta tekee päätöksen erityispalveluiden esimies.

Vasala
Hirvitie 4
72400 PIELAVESI
Ohjaaja 040-3515732

Ohjaaja 040 4894 159

 

Erityispalveluiden esimies 040 4894 822