Vammaispalvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Erityispalvelut / Vammaispalvelut

 

Asunnonmuutostyöt

Korvaus asunnonmuutostöihin voidaan myöntää sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen omassa kodissa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon muutostöiden tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön omatoimista ja itsenäistä selviytymistä kotona.

 

Asunnonmuutostöiksi katsotaan henkilön kotona suoritettavat välttämättömät rakennustyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavien välineiden ja laitteiden korvaaminen sekä asentamiseen liittyvät työt. Asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen sekä luiskien, kylpyhuoneen tai wc:n rakentaminen. Myös muutostöiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä kuuluvat korvattaviin kustannuksiin. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet sekä muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Uudisrakentamisessa tulee jo suunnittelussa huomioida kaikki vamman tai sairauden edellyttämät tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Vammaispalvelulain mukaan uudisrakentamisessa korvataan vamman tai sairauden aiheuttamat lisäkustannukset.

 

Korvausta asunnonmuutostöihin ja asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin haetaan erityispalveluihin toimitetulla kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Avun tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle laaditaan vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnitelma. Erityispalveluiden esimies arvioi vamman kannalta välttämättömät muutostyöt ja niiden kohtuulliset kustannukset.

 

Erityispalveluiden esimies antaa tarvittaessa lisätietoja asunnon muutostöistä ja niiden hakemisesta.

 

Henkilökohtainen apu

 

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty palvelu, johon on subjektiivinen oikeus sellaisella vaikeavammaisella henkilöllä, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osin itse selviä.

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan hänen omia valintojaan

 • päivittäisissä toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle rajautuvat sellaiset avun tarpeet, jotka ovat luonteeltaan pääosin hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Henkilökohtaista apua ei myöskään ole mahdollista saada, mikäli avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Lisäksi henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa.

Pielaveden kunta hankkii avustuspalvelut Avustuskeskus Spesiolta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana Spesion vastatessa palkanmaksusta sekä työnantajan lakisääteisistä maksuista ja korvauksista.

Henkilökohtaista apua voi hakea vammaispalveluhakemuksella. Henkilökohtaisen avun tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle laaditaan aina vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnitelma. Erityispalveluiden esimies tekee päätöksen henkilökohtaisesta avusta perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.

 

Kuljetuspalvelut

 

Kuljetuspalvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä sen vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelut on järjestettävä siten, että vammaisilla henkilöillä on samankaltaiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen kuin muillakin yhteiskunnan jäsenillä. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kuntalaisilla. Asiakas maksaa kuljetuspalvelumatkastaan omavastuuosuuden, jonka suuruus määräytyy joukkoliikenteen taksojen mukaan. Yksittäisen matkan omavastuu on joukkoliikenteen matkan pituuden mukainen maksu.

 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluina järjestetään jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, joita ovat työssä käymisestä ja opiskelusta aiheutuvat kuljetukset sekä asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät kuljetukset. Palvelun piiriin eivät kuulu terveydenhuollon matkat, joihin voi hakea korvausta KELAlta. Jokapäiväiseen elämään kuuluviksi kuljetuksiksi katsotaan vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Lähikunnilla tarkoitetaan asuinkunnan maantieteellisiä rajakuntia.

 

Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluun tulee tarvittaessa sisältyä myös saattajapalvelu, minkä tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalvelun käyttö. Mikäli kuljetuspalveluasiakkaalle on myönnetty myös saattajapalvelu, voi asiakkaan mukana tällöin kulkea maksutta yksi henkilö saattajana/avustajana, joka ei itse ole kuljetuspalvelun saaja. Asiakas vastaa itse saattajan hankkimisesta. Saattajapalvelu myönnetään henkilölle, joka tarvitsee avustamista välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen niin paljon, että taksin kuljettajan antama apu ei ole riittävä.

 

Pielaveden kunta järjestää vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut taksikuljetuksena.

 

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuksella. Kuljetuspalvelujen tarpeen arvioinnista ja palvelun myöntämisestä vastaa erityispalveluiden esimies.

 

Asuminen

 

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsevat toisen henkilön apua asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa. Vaikeavammaisen palveluasumista järjestetään silloin, kun henkilön avun tarve päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa on erityisen runsasta ja jatkuvaluonteisesti sekä vuorokauden eri aikoihin sijoittuvaa.

 

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten palveluasuminen on sosiaalihuollon avohuollon palvelu ja sitä järjestettäessä selvitetään, onko vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Pielaveden kunnassa vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

 

Päätöksen palveluasumisesta tekee perusturvajohtaja.

 

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Vammaispalveluna järjestettäviin palveluihin ja etuuksiin kuuluu myös harkinnanvaraisia ja määrärahasidonnaisia tukitoimia. Näihin tukitoimiin asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta ja kunta kohdentaa niiden myöntämisen tukitoimia eniten tarvitseville vammaisille henkilöille.

Tukitoimia haetaan kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen harkinnanvaraisista palveluista ja etuuksista tekee erityispalveluiden esimies perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.

 

Harkinnanvaraisia tukitoimia ovat

 • korvaukset päivittäisissä toiminnoissa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kustannuksia, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Korvausta voidaan myöntää niihin laitteisiin, joita henkilö tarvitsee päivittäin vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvauksen määrä on puolet välineiden hankkimisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista. Mikäli vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen on tehtävä välttämättömiä vamman edellyttämiä muutostöitä, korvataan ne kokonaisuudessaan todellisten kustannusten mukaisesti.

 

 • korvaukset ylimääräisistä vaatekustannuksista

Vammaiselle henkilölle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvausta ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, mikäli hän ei ole oikeutettu korvaukseen muun ensisijaisen lain tai etuuden perusteella.

Vammaispalveluna voivat tulla korvattavaksi sellaiset ylimääräiset vaatetuskustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Korvattavaksi tulee tavanomaisten ja valmiina ostettavien vaatteiden ja erityisvaatteiden kustannusten erotus. Kustannuksista huomioidaan kohtuullinen osa.

 

 • korvaukset ylimääräisistä ravintokustannuksista

Vammaiselle henkilölle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvausta ylimääräisistä ravintokustannuksista, mikäli hän ei ole oikeutettu korvaukseen muun ensisijaisen lain tai etuuden perusteella.

Vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita hän välttämättä joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. Ylimääräisinä erityisravintokustannuksina korvataan tavanomaisen ruoan ja erityisravinnon kustannusten välinen erotus.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärintodistus, josta käy ilmi erityisravinnon tarve ja sen välttämättömyys

 

 • sopeutumisvalmennus

Vammaispalveluna voidaan myöntää myös sopeutumisvalmennusta silloin, kun sopeutumisvalmennusta ei toteuteta muun lainsäädännön nojalla. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa. Asiakkaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia, kuulovammaisia tai eri tavoin puhevammaisia. Usein asiakkaana on lapsia, joilla on vakavia puutteita kielen ja kommunikaation kehityksessä.

Sopeutumisvalmennuksena myönnettävää kommunikaatio-opetusta järjestetään vammaiselle henkilölle ja hänen lähipiirilleen tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta tukevaa tai puhetta korvaavaa kommunikaatiokeinoa selvitäkseen arkipäivän tilanteista. Sopeutumisvalmennuksena myönnettäviä kommunikaatio-opetuskeinoja ovat viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien opetus sekä AAC-ohjaus.

 

 • kuntoutusohjaus

Vammaispalveluna järjestään myös kuntoutusohjausta, jonka tavoitteena on tukea vammaisen henkilön kuntoutumista hänen omassa toimintaympäristössään. Kuntoutusohjaus sisältää vammaisen henkilön ja hänen läheistensä konsultointia ja ohjausta. Erityispalveluiden esimies tekee päätöksen kuntoutusohjauksen myöntämisestä perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja palvelutarpeen arviointiin.

 

Päiväaikainen toiminta

 

Päivätoimintaa järjestetään kaikkein vaikeimmin vammaisille työikäisille henkilöille, joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin ja henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on järjestettävä muualla kuin omassa asunnossa, mutta sitä voidaan järjestää esimerkiksi palveluasumisyksikön siihen tarkoitukseen järjestetyissä tiloissa. Päivätoiminnan vaikuttavat sekä asiakkaasta että toiminnan järjestäjästä aiheutuvat syyt.

 

Päivätoimintaan osallistuvalle ei makseta korvausta toimintaan osallistumisesta. Päivätoiminta on maksuton lukuun ottamatta kuljetusta, aterioita tai muita päivätoiminnan järjestäjän tarjoamia maksullisia palveluja.

 

Yhteystiedot:

 

Erityispalveluiden esimies 040 4894 822

Sosiaalityöntekijä 040 5253 031

Osastosihteeri 040 4894 055

Kanslisti 040 4894 056 (kuljetuspalvelut)

Perusturvajohtaja 0400 152 231 (asumispalvelut)

 

Hakemusten toimitus:

Pielaveden kunta/Perusturvaosasto/erityispalvelut

Savikontie 15 (PL27)

72400 Pielavesi

(kuoreen merkintä: ”hakemus”)

 

Lomakkeet:

 • Kuljetuspalveluhakemus
 • Vammaispalveluhakemuslomake