Vammaisten omaishoidontuki

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Erityispalvelut / Vammaisten omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Pielavedellä erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja muiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen järjestämisestä.

 

Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen ja perustuu kunnan harkintaan. Omaishoidontukea haetaan omaishoidontuen hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä aina terveydenhuollon lausunto hoitoa tarvitsevan terveydentilasta. Tarvittaessa pyydetään terveydenhuollon lausunto myös hoitajan terveydentilasta. Laki ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta omaishoidon tukeen. Pielavedellä omaishoidon tukea myönnetään pääasiassa laitoshoitoa tai palveluasumista korvaavaan kotona tapahtuvaan hoitoon. Edellytyksenä kuitenkin on, että tarvittava hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona.

 

Pielaveden kunnan perusturvalautakunta päättää omaishoidon tuen myöntämisperusteista sekä omaishoidon tuen palkkioiden suuruudesta. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun hoito on erityisen sitovaa ja hoidettava tarvitsee päivittäin toistuvasti apua ja hoivaa päivittäisissä toimissa (pukeutuminen, liikkuminen, syöminen, hygienianhoito) tai jatkuvaa valvontaa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden, vaativuuden sekä muiden tuki- ja hoito/toimintapalvelujen perusteella.

 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin (enintään 7 tuntia arkipäivää kohti) sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.

 

Suunnitelma vapaiden pitämistavasta kirjataan hoitosopimukseen. Kunta huolehtii hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan aikana. Hoitajan vapaan aikainen hoito voidaan järjestää hoidettavan työkeskuskäynneillä, sijaisomaishoidon avulla, toimeksiantosopimukseen perustuvalla perhehoidolla, lyhytaikaisella laitoshoidolla tai palveluasumisessa. Kunta voi myös ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta intervallihoitoa omaishoitajan vapaiden toteutumiseksi.

 

Omaishoidon tuessa on jatkuva hakumenettely. Tukea haetaan hakulomakkeella, joka on saatavissa sosiaali- ja palveluohjaajalta (puh: 0400-283268), erityispalvelujen esimieheltä (puh: 040-4894822) sekä perusturvan osastosihteeriltä (puh: 040-4894055). Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa itse kunnan kotisivuilta.

 

Omaishoidontuen hakemus

 

Hakemusten toimitus:

Pielaveden kunta/Perusturvaosasto/erityispalvelut

Savikontie 15 (PL27)

72400 Pielavesi

(kuoreen merkintä: ”Omaishoidontuen hakemus/ erityispalvelut”)

 

Erityispalveluiden esimies antaa tarvittaessa lisätietoja vammaisten henkilöiden omaishoidontuesta sekä tilapäishoidosta.

 

Yhteystiedot:

 

Erityispalveluiden esimies 040 4894 822

Sosiaalityöntekijä 040 5253 031

Osastosihteeri 040 4894 055

 

Lomakkeet