Lastensuojelu

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Lasten palvelut / Lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimet (mm. lastensuojelutarpeen selvitys ja lastensuojelun perhetyö), lapsen kiireellinen sijoitus kodin ulkopuolelle, huostaanotto ja sijaishuolto sekä niiden myötä jälkihuolto.

Palvelut on tarkoitettu 0 - 17 -vuotiaille lapsille, joiden hyvinvoinnista on syntynyt huoli, sekä heidän perheilleen. 18 - 20 -vuotiaille nuorille voidaan järjestää tukitoimia jälkihuoltona, jos he ovat aiemmin olleet lastensuojelun asiakkaina.

Lastensuojelun tarve voi liittyä perheenjäsenten vaikeuksiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen.

Palvelujen hakeminen
Palvelu haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalitoimistoon.

Lastensuojelun asiakkaaksi lapsi tai perhe voi hakeutua omasta aloitteestaan tekemällä pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. Myös perheen ulkopuolinen taho voi tehdä ilmoituksen lapsesta, josta heille on syntynyt huoli. Lastensuojelulain 25 §:n mukaan useilla viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, jos heillä on tieto lapsesta, jonka olosuhteet tai käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Palveluntarve
Lastensuojelutarpeen selvittäminen aloitetaan alkutapaamisella, jolloin yhdessä lapsen ja perheen kanssa sovitaan työskentelystä. Selvitys sisältää yleensä muutamia lapsen ja vähintäänkin yhden vanhemman tapaamisen. Tarvittaessa tietoa hankitaan terveydenhuollosta, päivähoidosta, koulusta ja muilta yhteistyötahoilta. Selvityksen tarkoituksena on saada kokonaiskäsitys lapsen ja perheen vahvuuksista sekä niistä asioista, jotka voisivat olla toisin. Selvityksen päätteeksi laaditaan yhteenveto, johon havainnot kootaan. Selvityksen pohjalta, mahdollisesti jo selvityksen aikana, tarjotaan tukitoimia, joista lapsi, nuori tai perhe voisi hyötyä.

Palvelun suunnittelu
Jos lastensuojelun tarve selvityksen päätteeksi ei ole vielä poistunut, tehdään asiakkaalle ja hänen perheelleen asiakassuunnitelma. Suunnitelma tehdään aina, ellei kyseessä ole tilapäinen ohjaus ja neuvonta. Suunnitelma tehdään yhdessä lapsen, vanhempien ja perheelle tarpeellisen tukiverkoston kanssa. Asiakassuunnitelmaan kirjataan kaikki ne kodin olosuhteisiin tai lapsen käyttäytymiseen liittyvät asiat, joihin tukitoimin pyritään vaikuttamaan sekä keinot ja arvioitu aika. Suunnitelman laadinnasta vastaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Asiakassuunnitelmassa sovittuja tukitoimia ovat mm:

- keskusteluapu ongelmatilanteen selvittämiseksi
- lastensuojelun kotona tapahtuva perhetyö
- hoito- ja –terapiapalvelut, myöskin päihdetyö
- taloudellinen ja muu tukeminen mm. harrastuksissa, koulunkäynnissä, jne.
- loma- ja virkistystoiminta
- tukihenkilö tai –perhe.

Päätös

Ratkaisun lastensuojelutarpeen selvittämisestä ja muista tukitoimista tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhdessä toisen lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa.

Muutoksenhaku
Asiakkaalla on laissa säädetty oikeus hakea muutosta päätökseen.

Asiakas ei voi valittaa viranomaistoimintaan kuuluvista ratkaisuista, jollaisia ovat mm. ratkaisu lapsensuojelutarpeen selvittämisestä tai ratkaisu asiakkuuden jatkamisesta/päättymisestä.

Vaikutusmahdollisuudet
Lapselle nimetään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, jonka puoleen lapsi ja vanhemmat voivat jatkossa kääntyä. Sosiaalityöntekijä tapaa asiakkaana olevaa lasta aina henkilökohtaisesti, ei ainoastaan vanhempia.  

Jokainen, joka on huolestunut lapsesta, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimeen. Ilmoittajan henkilöllisyys voidaan jättää asianosaisille ilmoittamatta, jos tiedosta voidaan olettaa koituvan haittaa lapselle. Useilla viranomaisilla on lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluasiassa. Sosiaalityöntekijällä on ilmoituksen saatuaan velvollisuus selvittään lapsen lastensuojelun tarve, ellei pyyntö tai ilmoitus ole selvästi aiheeton.

Tietojen tarkistaminen
Asiakkaalla on, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Lastensuojeluun saapuneet ja lastensuojelun tuottamat tiedot tallennetaan asiakasrekistereihin, joita ovat lastensuojelun ilmoitusrekisteri, lastensuojelun asiakasrekisteri ja sijaishuoltoon liittyvä ns. valvontarekisteri.

Palveluntuottaja
Sosiaalitoimi.

Hinta
Lastensuojelupalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia, poikkeuksena kuitenkin lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle. Kodin ulkopuolelle sijoitusta lapsesta voidaan hoidon korvaukseksi periä asiakkaalta lakiin perustuvat maksut.

Yhteyshenkilöt

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
puh. 0400 260 595 ja
puh. 040 5253 031

Johtava sosiaalityöntekijä

040 722 8355