Jälkihuolto

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut / Jälkihuolto

Palvelu on tarkoitettu nuorelle, joka on täyttänyt 18 vuotta ja on ollut huostaanoton tai joissain tapauksissa avohuollon vuoksi sijoitettuna.

Jälkihuolto on nuorelle vapaaehtoista, mutta sijoittavan kunnan sosiaalilautakunnan tulee sitä järjestää nuoren niin halutessa. Yleisin peruste jälkihuollolle on opintojen jatkaminen. Moni nuori tarvitsee myös henkistä tukea ja harjoittelua itsenäistä elämää varten.

Jälkihuolto voidaan järjestää monella tavalla: perhehoidossa, laitoksen itsenäistymisharjoitteluasunnoissa, tukiasunnoissa tai itsenäisesti asuen. Jälkihuolto päättyy viimeistään silloin, kun nuori täyttää 21 vuotta.

Palveluntarve
Sosiaalityöntekijä yhteistyössä perheen kanssa arvioit lapsen tai nuoren tarpeen palveluun. Tarve arvioidaan lapsen tai nuoren elämäntilanteen kannalta.

Palvelun hakeminen
Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalitoimistoon.

Palvelun suunnittelu
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä yhdessä asiakasperheen ja perhekodin kanssa pitää sijoituksen alkuvaiheessa neuvottelun, jossa sovitaan lapsen hoitoon liittyvistä asioista, sijoituksen arvioidusta kestosta ja tavoitteista sekä lapsen ja vanhempien yhteydenpidosta.

Päätös
Sosiaalityöntekijä tekee ko palveluista kirjallisen päätöksen. Sosiaalijohtaja päättää lapsen tai nuoren huostaanotosta.

Muutoksenhaku
Asiakkaalla on laissa säädetty oikeus hakea muutosta päätöksen.

Vaikutusmahdollisuudet
Asiakas voi tuoda ilmi mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Ristiriitatilanteissa asiakas voi tehdä kantelun.

Tietojen tarkistaminen
Asiakkaalla on oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot.

Palveluntuottaja
Sosiaalitoimi.

Hinta
Asiakkaalta ei peritä maksua, mutta lapsen vanhemmille voidaan määrätä enintään elatusavun suuruinen maksu, joka peritään hoidon korvaukseksi. Kunta voi periä huollon kustannusten korvaukseksi kohtuulliseksi katsottavan maksun myös muista lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista.

Yhteyshenkilö

Lapsen asioista vastaava  sosiaalityöntekijä 
puh. 0400 260 595 ja
puh. 040 5253 031

Perhetyöntekijä Mari Väänänen
040 5213 091


Johtava sosiaalityöntekijä
040 722 8355