Yksityistiet

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Liikenne / Yksityistiet

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kiinteistöjen omat tiet, sopimustiet ja toimitustiet.

Omat tiet ovat vain yksityisessä käytössä, ja niiden ylläpidosta vastaa kiinteistöomistaja itse. Sopimusteillä käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä vain sopimuskumppanit.

Toimitustietkin ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä. Käytännössä ne voivat kuitenkin olla myös aivan yleisessä käytössä. Toimitusteiden ylläpidosta vastaavat tieosakkaat yhdessä. Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta. Yksityistielaki koskee pääasiassa vain toimitusteitä. Omia teitä laki ei koske ollenkaan, ja sopimusteitäkin vain muutamilta osin.

Toimitustiet ovat nimensä mukaisesti jossakin virallisessa toimituksessa perustettuja teitä. Esimerkiksi tällaisia teitä ovat yksityistielain mukaisessa toimituksessa perustetut tiet, vanhan jakolain mukaisesti aikanaan perustetut rasitetiet sekä vaikkapa yleisenä tienä lakkautetut ja tietoimituksessa yksityisiksi teiksi muutetut tiet. Toimitusteiden joukkoon kuuluvat myös yksityisteiksi muuttuneet kunnan- ja kylätiet sekä tilustiet. Niillä on pidetty vähintäänkin tielautakunnan toimitus. Oleellista on, että jollakin on pysyvä, viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen.

Yksityistielaissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä muu monijäseninen toimielin. Pielaveden kunnassa kyseinen toimielin on tiejaosto. Tiejaostolle yksityistielain mukaan päätettäväksi kuuluvat asiat käsitellään ja ratkaistaan tiejaoston toimituksissa. Toimitusasioita voivat olla esim. tiekunnan perustaminen, tiekuntien yhdistäminen, tien liittäminen tiekunnan tiehen, riita-asiat jne. Muut yksityisteihin liittyvät asiat käsitellään normaaleissa tiejaoston kokouksissa tai teknisessä lautakunnassa.

Tiejaoston puheenjohtaja on Hannu Katainen, varapuheenjohtaja Petri Wasenius ja Anna Nousiainen. Tiejaoston sihteerinä toimii rakennustarkastaja Jukka Poutiainen.

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa. Kunnan talousarvioon on varattu 75.000,00 euron määräraha kyseiseen tarkoitukseen. Avustukseen oikeutetuille yksityisteille on asetettu seuraavat vaatimukset:                

  1. Tien kokonaispituus on oltava vähintään 0,4 km ja se on autolla ajokelpoinen
  2. Tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous
  3. Tie on yksityistielain mukainen tie, ts. tiehen on vähintään kahdella kiinteistöllä tieoikeus

Tekninen lautakunta on hyväksynyt yksityisteiden kunnossapidon haku- ja maksatusperusteet 25.8.2003 / 101 §. Sen mukaan yksityisteiden ei tarvitse hakea erikseen kunnalta avustusta, vaan kunta maksaa avustuksen olemassa olevien jakoperusteiden (tekninen lautakunta 19.03.1996 / 34 § ja 10.12.1996 /126 §) mukaan käyttäen laskennallista menetelmää.

Yksityisen tien kunnossapitokustannuksia määritettäessä käytettävät kilometrikustannukset määräytyvät neljän kunnossapitoluokan ja määrästandardien perusteella.

Kunnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyttävät tekijät sekä liikenteen vaatima kunnossapidontarve.

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan pisteyttämällä määrättyjä pisteytysperusteita käyttäen teiden vaikutusalueilla liikennettä aiheuttavat toiminnot.

Kunta maksaa avustuksen yksityisteille kesäkuun loppuun mennessä edellyttäen, että:

Tiekunnalliset tiet toimittavat kuntaan:
 - viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja tilintarkastajien hyväksymät tilipäätöstiedot hakuvuotta edeltävältä vuodelta tai toimittavat hakuvuotta koskevan vuosikokouspöytäkirjan, jossa tiekunta itse on hyväksynyt edellisen vuoden tilit.

- tiedot tiekunnassa tapahtuneista muutoksista (pysyvä asutuksen määrä, tien pituus, tilitiedot, yhdyshenkilön tiedot jne).

Ei tiekunnalliset tiet toimittavat kuntaan:
- viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja tilintarkastajien hyväksymät tilinpäätöstiedot tai muun luotettavan selvityksen (esim. kahden tieosakkaan allekirjoittama selvitys tietä koskevista tuloista ja menoista) hakuvuotta edeltävältä vuodelta.

- tiedot tapahtuneista muutoksista (pysyvän asutuksen määrä, tien pituus, tilitiedot, yhdyshenkilön tiedot jne).

Tieavustuksen hakemiseen liittyvät asiapaperit on jätettävä kuntaan huhtikuun loppuun mennessä. Myöhästyneenä saapuneita ja puutteellisia asiapapereita ei oteta käsittelyyn.

Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä joka vuosi helmi-maaliskuun vaihteessa.

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Jukka Poutiainen
0400 378 893
jukka.poutiainen@pielavesi.fi

Liitetiedostot