Maisematyölupa

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Rakentaminen / Rakennusvalvonta / Luvat / Maisematyölupa
Maisematyöluvan tarve

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa

  1. asemakaava-alueella
  2. yleiskaava-alueella, jos kaavassa on niin määrätään
  3. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Asemakaava-alueilla vähäinen puunkaato edellyttää kuitenkin rakennustarkastajan katselmusta.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan

Luvan voimassaolo

Maisematyölupa raukeaa, jos rakennustyötä tai rakentamistoimenpidettä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.