Maa-ainesten ottaminen

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Rakentaminen / Rakennusvalvonta / Maa-ainesten ottaminen

 

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven, mullan ottamiseen ja kallion louhintaan. Maa-aineslupien myöntäminen ja maa-ainesten ottamisen valvonta kuuluu ympäristölautakunnalle.

Tavanomaisesta asumiseen tai maa- ja metsätalouteen kohdistuvasta kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, mikäli ottomäärä on yli 500 kiintokuutiometriä.

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) mukaan malmien tai mineraalien kaivamiseen tai maaperän ainesten ottoon kun kyseessä on

  • kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
  • kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää

Vähäisempään toimintaankin on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristöluvan myöntäminen ja luvan valvonta kuuluu ympäristölautakunnalle.

Ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen yhteiskäsittely

1.7.2016 lähtien maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva ympäristölupamenettely ja maa-aineslain (555/1981) mukainen maa-aineslupamenettely yhdistetään. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella. Lupahakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Yhteinen lupa voidaan myöntää määräajaksi, enintään 10 vuodeksi. Erityisistä syistä lupa voidaan soran käsittelyyn liittyen myöntää 15 vuodeksi ja kalliokiven louhinnan osalta enintään 20 vuodeksi. Luvan myöntää ympäristölautakunta ja valvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yhteiset lupa- ja valvontamaksut on määrätty maa-ainestaksassa

Linkki maa-ainesten ottaminen:  http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat

Ympäristöluvan hakeminen http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa/Miten_ymparistolupa_haetaan__ohjeet_ja_lomakkeet

 

Maa-aineslain mukainen ilmoitus

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Rekisteröintimenettely

Asfalttiasemat kuuluvat rekisteröintimenettelyn piiriin. Rekisteröinnin piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Rekisteröinnistä lähetetään tieto toiminnanharjoittajalle ja siitä peritään taksan mukainen maksu. Toiminnassa olevien asfalttiasemien toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2018.

 

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri
Tiina Hujanen
0400 173 345
tiina.hujanen@pielavesi.fi

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10
 
Lomakkeet:

  

Säännökset ja määräykset
Maa-aineslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2005/20050926
Valtioneuvoston asetuskivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta( MURAUS) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100800
rekisteröintimenettely http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukainen_rekisterointi
 
 
Liitetiedostot
Nimi
Maa-ainestaksa 2018.pdf (130,9 kB)