Lannan aumaus ja poikkeaminen kieltoajasta

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Ympäristöluvat ja ilmoitukset / Lannan aumaus ja poikkeaminen kieltoajasta

Valtioneuvoston antama ns. nitraattiasetus (1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta on tullut voimaan 1.4.2015.

Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitila lantala. Lantalan tilavuuden tulee riittää vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle.

Jos tilalla kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa tai jos tilalla varastoidaan kerrallaan enintään 25 m³ kuivalantaa, voidaan lanta varastoida lantalan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristötoimeen lokakuun loppuun mennessä. Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on aina kielletty.

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan levitysaikana säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa. Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

Kuivalannan varastointi poikkeustilanteessa

Lannan aumauksesta tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lantaa kertyy. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. Ympäristönsuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen alueella. Lannan patterointi on mahdollista vain työteknisistä tai hygieenisistä syistä ja aumattavan lannan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %. Työtekninen syy on esim. poikkeuksellinen kelirikko ja hygieeninen syy lannan sisältämä taudinaiheuttaja. Varastointi aumassa on kuitenkin kielletty marraskuun alusta tammikuun loppuun. Aumavarastoinnin kieltoaikaa ei sovelleta varastoitaessa kuivalantaa aumassa eläintaudista johtuvasta hygieenisestä syystä.

Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle ja enintään koko lohkolle levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Lomakkeet:

Aumausilmoitus 6029 http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9D3576EF-6D20-48E9-8CBE-7A30C3860281%7D/74810

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa 6027 http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BA76AE3AD-9E66-4895-A148-B1FDA7A86C51%7D/112712