Ympäristölupa

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Ympäristöluvat ja ilmoitukset / Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Luvanvaraiset toiminnat on listattu laki ympäristönsuojelulain muutoksesta 423/2015 liitteen 1 taulukossa 1 (direktiivilaitos) ja taulukossa 2. Eläinsuojan luvanvaraisuuden määrittämiseen käytettävistä eläinyksikkökertoimista säädetään liitteessä 3.  

Ympäristölupa tarvitaan myös laitosluettelossa tarkoitettuun mutta vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Luvan myöntää joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Lupakäsittelyn vaiheet

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan myöntävälle viranomaiselle. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus. Kunnan toimivaltaan kuuluvat ympäristölupahakemukset käsittelee Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta. Ympäristöluvat valmistelee ympäristönsuojelusihteeri. Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta ympäristönsuojelutaksan mukainen maksu.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella vähintään 30 päivän ajan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Viranomaiset antavat lupahakemuksesta lausunnon. Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä. Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen. Ympäristölupaviranomainen tiedottaa päätöksestä kuulutuksella 30 päivän ajan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Pääosa kuulutuksista julkaistaan myös Pielavesi-Keitele paikallislehdessä. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteiselle ympäristölautakunnalle osoitetut lupahakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta / Pielaveden kunta Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi