banner
Päätöksenteko
Sidonnaisuusrekisteri

Pielaveden sidonnaisuusrekisteri

 Kuntalaki (410/2015)

 Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.

Sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Rekisterin pitäjänä kunta on vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla ja ei sisällä virheellistä tietoa.
Uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on päivitettävä julkaistuun rekisteriin ilman viivytystä.

Ilmoitusvelvolliset henkilöt

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Pormestari ja apulaispormestari
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
 • Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

 • Kunnanjohtaja
 • Kunnanhallituksen esittelijät
 • Lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä.
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset.

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus toimii apuna Pielaveden kunnan hyvinvointijohtamisessa ja tukena päätöksenteossa. Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit valmistellaan kunnan eri osastojen yhteistyönä.

Valtuustokausittain laaditaan ns. laaja hyvinvointikertomus, joka sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseen. Laajaa hyvinvointikertomusta tarkennetaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain laadittavien vuosiraporttien avulla.

Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit löytyvät Kuntaliiton Sähköinen hyvinvointikertomus -palvelusta hakemalla listasta kunnan nimellä.

Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit käsitellään ja hyväksytään osaksi talouden ja toiminnan suunnittelua valtuustossa.

Valtuusto on se toimielin, jolle kaikki valta viimekädessä kunnassa kuuluu. Tänä päivänä on hallinnon ja asioiden sujuvuuden vuoksi valtuusto siirtänyt valtaa kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille. Valtuusto kuitenkin hyväksyy vuosittain seuraavan vuoden talousarvion ja samassa yhteydessä taloussuunnitelman neljäksi vuodeksi. Nimenomaan taloussuunnitelmassa ja –arviossa valtuusto määrää tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päättämien asioiden toimeenpanosta ja vastaa myös kunnan toiminnan laillisuudesta. Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka valtuusto on sen päätettäväksi siirtänyt. Kunnanhallitus on valtuuston alaisuudessa, mutta muita toimielimiä ylempänä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja johtavat kunnan jokapäiväistä toimintaa.

Pielaveden kunnanhallitus

Pielaveden kunnanhallituksessa  on 9 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Mia Simpanen (Keskusta), I varapuheenjohtaja Jouni Rautiainen (Sininen Sitoutumaton Pielavesi) ja II varapuheenjohtaja  Juha Partanen (Keskusta).

Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu myös valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja esittelijänä ja hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjänä.

KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panee ne täytäntöön. Kunnanhallitus valvoo kunnan muita toimielimiä ja viranhaltijoita ja käyttää tarvittaessa otto-oikeuttaan asioiden käsittelyssä.

Kunnanhallitus valitsee edustajat eri yhteisöihin ja antaa edustajilleen ohjeita.

Kunnanhallitus allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen ja antaa toimintakertomuksen sekä saattaa ne tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

Asiat kunnanhallituksen kokouksessa esittelee kunnanjohtaja.

Kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä kirjastolla ja kunnan kotisivuilla. Osa asioista on lain mukaan salassa pidettäviä.

MUUTOKSENHAKU KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSIIN

Kunnanhallituksen päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus on aina tehtävä ennen valitusta hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös saattaa vaikuttaa (asianosainen) tai sitten kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä saattaa olla muita määräyksiä muutoksenhausta. Muutoksenhausta annetaan lisätietoa pöytäkirjan yhteydessä olevassa muutoksenhakuohjeessa.

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kolmen viikon välein maanantaina alkaen klo 17.00 ja mikäli se on pyhä seuraavana tiistaina. Ylimääräisiin kokouksiin kunnanhallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaista alkaen kunnan verkkosivuilla.

Tietoja kunnanhallituksen päätöksistä muutoksenhakua varten saa hallinto- ja tukipalveluiden kansliasta.

Pielaveden kunnanvaltuusto

 

Kevään 2017 kuntavaaleissa valittiin Pielaveden valtuustoon 27 jäsentä ajalle 1.6.2017-31.5.2021.
Valtuuston kokoonpano puolueittain on seuraava: KESK 13 valtuutettua, Sininen Sitoutumaton Pielavesi  4 valtuutettua, VAS 4 valtuutettua, KOK 2 valtuutettua SDP 2 valtuutettua ja KD 2 valtuutettua.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Risto Nousiainen (KESK), I varapuheenjohtajana Aku Saastamoinen (KESK) ja II varapuheenjohtajana Anja Kukkonen (VAS). Kunnanvaltuusto.

Valtuustoryhmät

KESK
Partanen Susan
Korppisentie 384
72430 PIELAVESI
050 3609 973
susan.partanen@pielavesi.fi

VAS
Puheenjohtaja Anja Kukkonen
Laaksotie 14
72400 PIELAVESI
040 5681 505
anja.kukkonen@pielavesi.fi

Sininen Sitoutumaton Pielavesi
Puheenjohtaja Jouni Rautiainen
Jussintie 7
72400 PIELAVESI 
jouni.rautiainen@pielavesi.fi

SDP
Puheenjohtaja Jyrki Kiukkonen
Saukontie 5
72400 PIELAVESI
0400 811 466
jyrki.kiukkonen@evl.fi

KOK
Puheenjohtaja Titta Raitanen
Länsirannantie 21 B
72400 PIELAVESI
044 5274 354

KD
Puheenjohtaja Arto Kukkonen
Kirkkosaarentie 589 C
72400 PIELAVESI

KUNNANVALTUUSTON TEHTÄVÄT

Valtuusto on kunnan korkein päättävä elin. Periaatteessa kaikki valta kunnassa kuuluu vaaleissa valituille valtuutetuille. Käytännön syistä valtuusto on kuitenkin johtosäännöillä siirtänyt valtaansa asioiden sujuvan hoidon turvaamiseksi kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Valtuuston keskeisin tehtävä on kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu. Tämä tapahtuu vuosittaisten talousarvioiden ja neljäksi vuodeksi laadittavan taloussuunnitelman kautta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa valtuusto asettaa kunnan toiminnalle ja kuntalaisille tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto kokoontuu puheenjohtajan päättämänä aikana.

Valtuuston esityslistat ovat nähtävissä kirjastolla ja Pielaveden kunnan kotisivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101  KUOPIO, fax. 029 5642501, sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi) kunnallisvalituksella.  Jos erityislaista muuta johtuu, siitä ilmoitetaan valitusosoituksessa, joka liitetään asianosaiselle lähetettävään päätökseen tai annetaan muutoin pyydettäessä. Muutosta kunnallisvalituksella voi hakea se, johon päätös on kohdistettu eli jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen) sekä myös kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanviraston kansliassa, Puustellintie 18, kokouskutsussa ja esityslistassa ilmoitettuna aikana.

Tietoja valtuuston päätöksistä muutoksenhakua varten saa hallinto- ja tukipalveluiden kansliasta.

Lapsiparlamentti

Lainsäädännön mukaan lasten ja nuorten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Lasten parlamentti tarjoaa välillisen vaikutusmahdollisuuden kunnan kaikille alakouluikäisille lapsille.

Parlamenttiin valitaan kaksi edustajaa jokaisesta alakoulujen oppilaskunnasta vuosiluokilta 0-6. Valinnat suorittavat oppilaskuntien hallitukset.

Lasten parlamentti kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa ja tapaamisten tavoitteena on lasten ja päättäjien kohtaaminen lasten elämään vaikuttavien tärkeimpien teemojen äärellä.

Sivistysosasto koordinoi lapsiparlamentin käytännön toimintaa ja lasten parlamentin toiminnasta raportoidaan sivistyslautakunnalle.

Mökkiläisneuvosto

Pielavedellä toimii kunnan ja kesäasukkaiden yhteistyön lujittajana mökkiläisneuvosto. Mökkiläisneuvosto toimii yhdyssiteenä kunnan ja kesäasukkaiden välillä.

Mökkiläisneuvoston kokoonpano kaudelle 2018-20 on seuraava:

Terho Tikkanen (puheenjohtaja)
Sirpa Ruotsalainen-Niskanen (varapuheenjohtaja)
Matti Laukkanen
Esa Grönlund
Tapio Lämsä
Ulla Mikkanen
Mikko Nevala
Juhani Perttula
Hannu Raatikainen
Pentti Valta

Kunnan edustajina ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja Mia Simpanen ja kunnanjohtaja Vilma Kröger.

Neuvosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

Neuvostoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä:
puheenjohtaja Terho Tikkaseen terho.tikkanen@muutos4.fi,
sihteeri Vilma Krögeriin vilma.kroger@pielavesi.fi tai muihin neuvoston jäseniin.

Nuorisovaltuusto

Pielaveden Nuorisovaltuusta on kunnan alueella asuvien nuorten yhteistyöelin. Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu nuorisovaltuuston esittämä ja sivistyslautakunnan vahvistama yhdyshenkilö läsnäolo- ja puheoikeudella. Nuorisovaltuusto on itsenäinen toimielin, joka tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa kunnan eri hallintokunnille.

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, lokakuusta syyskuuhun. Nuorisovaltuustoon valitaan enintään kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä yleisillä vaaleilla. Nuorisotvaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin. 

Nuorisovaltuuston säännöt.PDF

Nuorisovaltuusto Facebookissa

Nuorisovaltuusto Instagramissa

Nuorisovaltuuston hyvinvointikysely Pielaveden nuorille (2019)

Nuorisovaltuustolle voit laittaa postia osoitteeseen:

Pielaveden nuorisovaltuusto
Koulutie 3
72400 Pielavesi

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Pielaveden kunnassa. Vanhus- ja vammaisneuvosto auttaa edellä mainittujen osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi Pielaveden kunnassa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita, seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä koskevissa kysymyksiä sekä hoitaa muut sen toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano


Pielaveden eläkkeensaajat ry
Puheenjohtaja Varajäsen
Terho Lappalainen, p. 040 410 5405 Unto Valta, p. 040 099 5874

Pielaveden kunta, perusturvaosasto
Sihteeri
Irma Hakulinen, p. 040 489 4822

Eläkeliiton Pielaveden yhdistys ry
Varapuheenjohtaja Varajäsen
Veikko Itkonen, p. 040 527 4370 Heljä Saksman

Pielaveden Vanhustenkodit ry
Jäsen Varajäsen
Maija-Liisa Tolonen Martti Poikonen

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
Jäsen Varajäsen
Paavo Ruotsalainen Matti Kahelin

Kysteri Nilakka
Jäsen Varajäsen
Auvo Kinnunen Paula Hautsalo

Pielaveden seurakunta
Jäsen
Minna Toivanen

Pielaveden Sotaveteraanit ry
Jäsen Varajäsen
Aimo Lätti Mirja Jääskeläinen

Pielaveden kunnanhallitus
Jäsen 
Matti Rönkkö

Pielaveden perusturvalautakunta
Jäsen Varajäsen
Mirja Pelkonen Eija Niskanen   

SPR
Jäsen Varajäsen
Eine Hyvärinen Leena Kasurinen

Pielaveden Kehitysvammaisten Tuki ry
Jäsen Varajäsen
Anneli Haataja Kaija Silventoinen

LUOTTAMUSHENKILÖT

Lautakunnat  ovat valtuuston eri tehtäviä varten asettamia toimielimiä. Niiden tehtävät on joko erityislainsäädännössä säädettyjä tai sitten kuntalakiin ja kunnan itsehallintoon perustuvia.

Kansalaisopiston johtokunta

Puheenjohtaja
Paavo Leppänen
Puustellintie 15 as 7, 72400 Pielavesi

Henkilökohtainen varajäsen:
Matti Penttinen, Pielavesi

Varapj.
Saara Koskinen
Harjuahontie 14, 72600 Keitele
0400 378 819

Eliina Nousiainen
Pieksupetäjäntie 5 as 4, 72400 Pielavesi

Henkilökohtainen varajäsen:
Tiina Klemetti, Pielavesi

Aune Paananen
Kummuntie 512a, 72600 Keitele

Kari Kankaanranta
Ainolantie 14 as 7, 72400 Pielavesi

Henkilökohtainen varajäsen:
Liisa Salmi, Pielavesi

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Mähönen Heli (SDP)
Ainolantie 5 A 2, 72400  PIELAVESI

Varapuheenjohtaja
Pääkkönen Juha (SSP)
Katajamäentie 977, 72400 PIELAVESI

Kräkin Miika (KESK)
Pankkoniementie 117, 72400 PIELAVESI

Väänänen Mari  (VAS)
Sarvimäentie 127 a, 72400 PIELAVESI

Anttonen Aimo (KOK)
Puistotie 11 A 10, 72400 PIELAVESI

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Mäki-Turja Seppo
Kahelin Kalevi
Bunda Jari
Toivainen Paula
Rytkönen Tuula
Kolehmainen Raili

Kunnanhallitus

puheenjohtaja
Simpanen Mia (KESK)
Yhteyspäällikkö
Säviänvanhatie 74, 72550  SÄVIÄ
040 777 8850 mia.simpanen@pielavesi.fi

I varapuheenjohtaja
Rautiainen Jouni (SSP)
Yrittäjä
Jussintie 7, 72400 PIELAVESI
jouni.rautiainen@pielavesi.fi

II varapuheenjohtaja
Partanen Juha (KESK)
Maanviljelijä
Korppisentie 27, 72430  PIELAVESI
0500 189 212 juha.partanen@pielavesi.fi

 Hartikainen Mika (KOK)
Lahnakankaantie 51, 72740 LAUKKALA

Hopealahti-Kasurinen Leena (SSP)
Eskelinkoskentie 648, 72400  PIELAVESI

Hyvärinen Inka (KESK)
Eläkeläinen, osastosihteeri
Ainolantie 1 B 11, 72400 PIELAVESI
040 821 2315 inka.hyvarinen@pielavesi.fi

 Kiukkonen Jyrki (SDP)
Kirkon nuorisotyöntekijä
Saukontie 5, 72400 PIELAVESI
0400 811 466 jyrki.kiukkonen@evl.fi

 Parviainen Mirka (VAS)
Sairaanhoitaja
Ainolantie 20, 72400 PIELAVESI
040 5755 813 mirka.parviainen@pielavesi.fi

 Rönkkö Matti (KESK)
Yrittäjä
Jokitie 160 A, 72400 PIELAVESI
matti.ronkko@pielavesi.fi

Henkilökohtaiset varajäsenet

Mia Simpanen:
Pekka Katainen

Jouni Rautiainen:
Arto Kukkonen

Juha Partanen:
Paavo Leppänen

Mika Hartikainen:
Taika Kurki

Leena Hopealahti-Kasurinen:
Tuomo Karhunen

Inka Hyvärinen:
Elina Savokallio

Jyrki Kiukkonen:
Johanna Paananen

Mirka Parviainen:
Arto Jauhiainen

Matti Rönkkö:
Auli Väänänen

Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Nousiainen Risto
Maanviljelijä
Tommonmäentie 659, 72740 LAUKKALA
0500 125 895 risto.nousiainen@pielavesi.fi

I varapuheenjohtaja
Saastamoinen Aku (KESK)
Yrittäjä, sairaanhoitaja
Irjalantie 10, 72400 PIELAVESI
0400 834 316 saastamoinen.aku@gmail.com

II varapuheenjohtaja
Anja Kukkonen
Myyjä, herastuomari
Laaksotie 14, 72400 PIELAVESI
040 5681 505 anja.kukkonen@pielavesi.fi

 Berg Tomi (KESK)
Maanviljelijä, eläkeläinen
Ainolantie 4 C 19, 72400 PIELAVESI
0400 863 152 tomi.berg@pielavesi.fi

 Haring Kari (VAS)
Asiantuntijalääkäri
Autiolahdentie 57, 72400 PIELAVESI
040 718 2624 kari.haring@sak.fi

 Hirvasoja Marja-Riina (KOK)
Yrittäjä
Pieksupetäjäntie 4, 72400  PIELAVESI
0400 176 052 marjariina.hirvasoja@pielavesi.fi

 Hyvärinen Inka (KESK)
Eläkeläinen, osastosihteeri
Ainolantie 1 B 11, 72400 PIELAVESI
040 821 2315 inka.hyvarinen@pielavesi.fi

 Karhunen Tuomo (SSP)
Maatilayrittäjä
Huikarintie 281, 71775 TUOVILANLAHTI
044 3817 229 karhunen.tuomo@gmail.com

Elsi Katainen (KESK)
Euroopan parlamentin jäsen, maanviljelijä
Kaunisharjuntie 493, 72400 PIELAVESI
050 5122 362,  elsi.katainen@europarl.europa.eu

 Katainen Hannu (KESK)
Yrittäjä
Länsirinteentie 88, 72400 PIELAVESI
0400 375 152 hannu.katainen@kataisenkukka.fi

 Kiukkonen Jyrki (SDP)
Kirkon nuorisotyöntekijä
Saukontie 4, 72400 PIELAVESI
0400 811 466 jyrki.kiukkonen@evl.fi

 Klemetti Tiina (KD)
Kontiotie 8 B 8, 72400 PIELAVESI
0400 810 117 klemettitiina@gmail.com

Kukkonen Arto (KD)
Yrittäjä
Kirkkosaarentie 589c, 72400 PIELAVESI

Lindström Kalle (SSP)
eläkeläinen
Kisapolku 8 as. 3, 72400 PIELAVESI
kalle.lindstrom@pielavesi.fi

 Nousiainen Eino (KESK)
Maa- ja metsätalousyrittäjä
Kiuruvedentie 1819, 72710 VAARASLAHTI
040 56220976 eino.nousiainen@pielavesi.fi

 Nousiainen Maija (KESK)
Kirkkosaarentie 407, 72400 Pielavesi
maija_kaarina.nousiainen@pielavesi.fi

 Nuutinen Jari (VAS)
Kirvesmies, eläkeläinen
Pieksupetäjäntie 5 as 5, 72400 PIELAVESI
0400 488 215 jari.nuutinen@pielavesi.fi

 Oravainen Eero (SSP)
Yrittäjä
Pajutie 4, 72400 PIELAVESI
044 559 0693 eero.oravainen@elisanet.fi

 Paananen Johanna (SDP)
Koulunkäynninohjaaja
Perminiementie 361, 72400 PIELAVESI
0500 665 714 kirjolilja@gmail.com

 Partanen Juha (KESK)
Maanviljelijä
Korppisentie 27, 72430 PIELAVESI
0500 189 212 juha.partanen@pielavesi.fi

 Partanen Susan (KESK)
Maanviljelijä, agrologi
Korppisentie 384, 72430 PIELAVESI
050 3609 973 susan.partanen@pielavesi.fi

 Parviainen Mirka (VAS)
Sairaanhoitaja
Ainolantie 2, 72400 PIELAVESI
040 5755 813 mirka.parviainen@pielavesi.fi

 Pelkonen Mirja (KESK)
Sairaanhoitaja
Kiuruvedentie 1795 A, 72710 VAARASLAHTI
044 3018 807 mirja.vaananen@pielavesi.fi

 Qvick Otto (KESK)
Opiskelija
Pangantie 68 b, 72400 PIELAVESI
041 4935 861 otto.qvick@pielavesi.fi

 Raitanen Titta (KOK)
Toiminnanjohtaja
Länsirannantie 21 B, 72400 PIELAVESI
044 5274 354

Rautiainen Jouni (SSP)
Yrittäjä
Jussintie 7, 72400 PIELAVESI
050 5256 658 jouni.rautiainen@pielavesi.fi 

 Simpanen Mia (KESK)
Yhteyspäällikkö
Säviänvanhatie 74, 72550  SÄVIÄ
040 777 8850 mia.simpanen@pielavesi.fi

Perusturvalautakunta

puheenjohtaja
Kahelin Kalevi
Kaunisharjuntie 208, 72400 PIELAVESI

Henkilökohtainen varajäsen:
Eliina Nousiainen
Pieksupetäjäntie 5 as 4, 72400 PIELAVESI

varapuheenjohtaja
Pennanen Timo
Petäjäjärventie 210 B, 72400 PIELAVESI

Henkilökohtainen varajäsen:
Harri Parviainen
Ainolantie 20, 72400 PIELAVESI

jäsenet:

Kurki Taika
Saukontie 2 C, 72400 PIELAVESI

Henkilökohtainen varajäsen:
Pippa Poussu

Hiltunen Jaana

Henkilökohtainen varajäsen:
Hannu Katainen
Länsirinteentie 88, 72400 PIELAVESI

Pelkonen Mirja
Kiuruvedentie 1795 A, 72710 VAARASLAHTI

Henkilökohtainen varajäsen:
Maija K. Nousiainen
Kirkkosaarentie 407, 72400 PIELAVESI

Paananen Johanna
Perminiementie 361, 72400 PIELAVESI

Henkilökohtainen varajäsen:
Heli Mähönen
Ainolantie 5 A 2, 72400 PIELAVESI

Oravainen Eero
Pajutie 4, 72400 PIELAVESI

Henkilökohtainen varajäsen:
Kalle Lindström
Kisapolku 8 as 3, 72400 PIELAVESI

 

Kunnanhallituksen jäsen:
Hyvärinen Inka
Ainolantie 1 B 11, 72400 PIELAVESI

Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Titta Raitanen
Länsirannantie 21 B
72400 Pielavesi

Varajäsen
Taika Kurki
Saukontie 2 C
72400 Pielavesi

Varapuheenjohtaja
Pasi Ruotsalainen
Tommonmäentie
72710 Vaaraslahti

Varajäsen 
Eino Nousiainen
Kiuruvedentie 1819
72710 Vaaraslahti

Minna Penttinen
Kehätie 13
72400 Pielavesi

Varajäsen
Jouni Maksimainen
Joutsenniementie 1177
72740 Laukkala

Otto Qvick
Pangantie 68b
72400 Pielavesi

Varajäsen 
Maija Nousiainen
Kirkkosaarentie 407
72400 Pielavesi

Liisa Palosaari
Puistotie 11 B 29
72400 Pielavesi

Varajäsen
Harri Parviainen
Ainolantie 20
72400 Pielavesi

Heli Mähönen
Ainolantie 5 A 2
72400 Pielavesi

Varajäsen
Jaana Kiukkonen 
Saukontie 5
72400 Pielavesi

Arto Kukkonen
Kirkkosaarentie 589c
72400 Pielavesi

Varajäsen
Tuomo Karhunen
Huikarintie 281
71775 Tuovilanlahti

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valvoo, että valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Samoi se vastaa siitä, että varsinainen tilintarkastus toteutetaan asianmukaisesti. Lautakunta huolehtii myös siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Tarkastuslautakunnalla ei ole sääntömääräisiä kokouksia, vaan se kokoontuu työohjelman mukaisesti tai puheenjohtajan määräämänä aikana. Kokouksia pidetään vuosittain n. 7.

Yhteydenotto lautakuntaa koskevissa asioissa:
Puheenjohtaja Kari Haring
Autiolahdentie 57, 72400  PIELAVESI
040 5145 037 kari.haring@sak.fi

Sihteeri Tuula Tervonen
Puustellintie 18 (PL 27) 72401 PIELAVESI
040 489 4825 tuula.tervonen@pielavesi.fi

TARKASTUSLAUTAKUNTA V. 2017-2021

Puheenjohtaja
Haring Kari (VAS)
Asiantuntijalääkäri
Autiolahdentie 57, 72400 PIELAVESI
040 5145 037 kari.haring@sak.fi

Varapuheenjohtaja
Hirvasoja Marja-Riina (KOK)
Yrittäjä
Pieksupetäjäntie 4, 72400 PIELAVESI
0400 176 052 marjariina.hirvasoja@pielavesi.fi

 Berg Tomi (KESK)
Maanviljelijä, eläkeläinen
Ainolantie 4 C 19, 72400 PIELAVESI
0400 863 152 tomi.berg@pielavesi.fi

 Salmi Liisa (Sininen Sitoutumaton Pielavesi)
Pien-Sulkavantie 475, 74640 SULKAVANJÄRVI
044 9540 102 liisa.salmi@hotmail.com

 Reino Tuovinen (SDP)
Tietoliikenneasentaja
Rinnetie 25, 72400 PIELAVESI
0400 379 452 reino.tuovinen@pielavesi.fi

HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET

Kari Haring                        Pentti Tuovinen

Marja-Riina Hirvasoja        Aarno Niskanen

Tomi Berg                          Elena Mikhailova

Liisa Salmi                   Juha Pääkkönen

Reino Tuovinen                  Paula Toivainen

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan toimiala:

 • huolehtii maankäytön suunnittelusta
 • vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta
 • vastaa kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä liikenneturvallisuudesta
 • toimii tielain 97 §:n mukaisena lautakuntana
 • huolehtii vesihuollon kehityssuunnitelmien valmistelusta
 • valmistelee ehdotuksen kunnan oman vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi ja antaa lausunnot vesiosuuskuntien  ja –yhtymien toiminta-alueista.

 

Puheenjohtaja
Hannu Katainen
Länsirinteentie 88, 72400 PIELAVESI
0400 375 152 hannu.katainen@kataisenkukka.fi

Henkilökohtainen varajäsen:
Jari Bunda
Lehtolantie 133a, 72530 SÄVIÄNTAIPALE
040 562 2704 jari.bunda@pielavesi.fi

Varapuheenjohtaja
Jari Nuutinen
Pieksupetäjäntie 5 as 5, 72400 PIELAVESI
0400 488 215 jari.nuutinen@pielavesi.fi

Henkilökohtainen varajäsen:
Pirkko Kainulainen
Oikopolku 4, 72400 PIELAVESI
050 555 6058 pirkko.kainulainen@pielavesi.fi

Jäsenet:

Mirja Pelkonen
Kiuruvedentie 1795a, 72710 VAARASLAHTI
044 301 8807, mirja.pelkonen@pielavesi.fi

Henkilökohtainen varajäsen:
Minna Leskinen

Minna Kinnunen
Leppämäentie 500a, 72400 PIELAVESI
044 207 8152

Henkilökohtainen varajäsen:
Tuomo Karhunen
Huikarintie 281, 71775 TUOVILANLAHTI
044 381 7229 karhunen.tuomo@gmail.com

Susan Partanen
Korppisentie 384, 72430 PIELAVESI
050 360 9973 susan.partanen@pielavesi.fi

Henkilökohtainen varajäsen:
Anna Nousiainen
Haukkalahdentie 101a, 72400 PIELAVESI
040 757 4505

Reijo Hyvärinen
Honkalantie 11, 72400 PIELAVESI
0400 275 830, metsakuljetus@hyvarisetoy.inet.fi 

Henkilökohtainen varajäsen:
Kalle Hirvasoja

 Petri Wasenius
Jussintie 18, 72400 PIELAVESI
040 827 7911 petri.wasenius@pielavesi.fi

Henkilökohtainen varajäsen:
Pentti Jeronen
Kortemäentie 226, 72570 MÄNTYLÄ
050 596 7448 pentti.jeronen@pielavesi.fi

Tiejaosto

Puheenjohtaja                                                   
Hannu Katainen
Länsirinteentie 88, 72400 PIELAVESI

Henkilökohtainen varajäsen:
Jari Bunda                                                           
Lehtolantie 133a, 72530  SÄVIÄNTAIPALE                                     
            
                                           
Varapuheenjohtaja
Petri Wasenius                                                     
Jussintie 18, 72400 PIELAVESI                                                 

Henkilökohtainen varajäsen:
Kai Kurki
Saukontie 2c, 72400 PIELAVESI

Jäsen
Anna Nousiainen                                                 
Haukkalahdentie 101a, 72400 PIELAVESI 

Henkilökohtainen varajäsen:
Susan Partanen
Korppisentie 384, 72430 PIELAVESI
                                                           
                                                   
                                                      

Ympäristölautakunta
1.1.2019 alkaen ympäristölautakunnan toiminta on siirtynyt Ylä-Savon Sote kuntayhtymän alaisuuteen.