Päätöksenteko kunnassa

Valtuusto on se toimielin, jolle kaikki valta viimekädessä kunnassa kuuluu. Tänä päivänä on hallinnon ja asioiden sujuvuuden vuoksi valtuusto siirtänyt valtaa kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille. Valtuusto kuitenkin hyväksyy vuosittain seuraavan vuoden talousarvion ja samassa yhteydessä taloussuunnitelman neljäksi vuodeksi. Nimenomaan taloussuunnitelmassa ja –arviossa valtuusto määrää tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päättämien asioiden toimeenpanosta ja vastaa myös kunnan toiminnan laillisuudesta. Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka valtuusto on sen päätettäväksi siirtänyt. Kunnanhallitus on valtuuston alaisuudessa, mutta muita toimielimiä ylempänä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja johtavat kunnan jokapäiväistä toimintaa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien lisäksi Pielaveden kunnassa toimii erilaisia vaikuttajatoimielimiä (lapsiparlamentti, mökkiläisneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto). Vaikuttajatoimielimet eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä, vaan niiden rooli on toimia edustamiensa kuntalaisryhmien vaikuttamis- ja kuulemiskanavina.

Lautakunnat ja luottamushenkilöt

Voit tutustua toimielimien kokoonpanoon sekä luottamushenkilöiden tietoihin osoitteessa http://julkaisu.pielavesi.fi "Luottamushenkilöt" -välilehdellä.

Lautakunnat  ovat valtuuston eri tehtäviä varten asettamia toimielimiä. Niiden tehtävät on joko erityislainsäädännössä säädettyjä tai sitten kuntalakiin ja kunnan itsehallintoon perustuvia.

Pielavedellä on valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi seuraavat toimielimet:

 • Kansalaisopiston johtokunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Perusturvalautakunta
 • Sivistyslautakunta
 • Tarkastuslautakunta
 • Tekninen lautakunta
 • Tiejaosto

Sidonnaisuusrekisteri

Voit tutustua luottamushenkilöiden sidonnaisuustietoihin osoitteessa http://julkaisu.pielavesi.fi "Luottamushenkilöt" -välilehdellä hakemalla luottamushenkilöä, jonka sidonnaisuuksiin haluat tutustua.

Valtuuston kokouksien livelähetys

Valtuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia. Valtuuston kokoukset lähetetään reaaliajassa julkiseen verkkoon. 

Liittymislinkki ja -ohje valtuuston kokouksen livelähetykseen löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.pielavesi.fi/valtuustolive.

Pielaveden kunnanhallituksessa  on 9 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu myös valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja esittelijänä ja hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjänä.

KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panee ne täytäntöön. Kunnanhallitus valvoo kunnan muita toimielimiä ja viranhaltijoita ja käyttää tarvittaessa otto-oikeuttaan asioiden käsittelyssä.

Kunnanhallitus valitsee edustajat eri yhteisöihin ja antaa edustajilleen ohjeita.

Kunnanhallitus allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen ja antaa toimintakertomuksen sekä saattaa ne tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

Asiat kunnanhallituksen kokouksessa esittelee kunnanjohtaja.

Kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä kirjastolla ja kunnan kotisivuilla. Osa asioista on lain mukaan salassa pidettäviä.

MUUTOKSENHAKU KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSIIN

Kunnanhallituksen päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus on aina tehtävä ennen valitusta hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös saattaa vaikuttaa (asianosainen) tai sitten kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä saattaa olla muita määräyksiä muutoksenhausta. Muutoksenhausta annetaan lisätietoa pöytäkirjan yhteydessä olevassa muutoksenhakuohjeessa.

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kolmen viikon välein maanantaina alkaen klo 17.00 ja mikäli se on pyhä seuraavana tiistaina. Ylimääräisiin kokouksiin kunnanhallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaista alkaen kunnan verkkosivuilla.

Tietoja kunnanhallituksen päätöksistä muutoksenhakua varten saa hallinto- ja tukipalveluiden kansliasta.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittiin Pielaveden valtuustoon 21 jäsentä ajalle 1.8.2021-31.5.2025.

Valtuuston kokoonpano puolueittain on seuraava: KESK 11 valtuutettua, Perussuomalaiset 3 valtuutettua, VAS 3 valtuutettua, KOK 2 valtuutettua SDP 1 valtuutettu ja KD 1 valtuutettu.

Valtuustoryhmät

KESK
Virolainen Pentti
pentti.virolainen@pielavesi.fi

PS
Puheenjohtaja Eero Oravainen
eero.oravainen@pielavesi.fi

VAS
Puheenjohtaja Timo Pennanen
timo.pennanen@pielavesi.fi

KOK
Puheenjohtaja Titta Raitanen
titta.raitanen@pielavesi.fi

SDP
Puheenjohtaja Jyrki Kiukkonen
jyrki.kiukkonen@pielavesi.fi

KD
Puheenjohtaja Arto Kukkonen
arto.kukkonen@pielavesi.fi

KUNNANVALTUUSTON TEHTÄVÄT

Valtuusto on kunnan korkein päättävä elin. Periaatteessa kaikki valta kunnassa kuuluu vaaleissa valituille valtuutetuille. Käytännön syistä valtuusto on kuitenkin johtosäännöillä siirtänyt valtaansa asioiden sujuvan hoidon turvaamiseksi kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Valtuuston keskeisin tehtävä on kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu. Tämä tapahtuu vuosittaisten talousarvioiden ja neljäksi vuodeksi laadittavan taloussuunnitelman kautta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa valtuusto asettaa kunnan toiminnalle ja kuntalaisille tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto kokoontuu puheenjohtajan päättämänä aikana.

Valtuuston esityslistat ovat nähtävissä kirjastolla ja Pielaveden kunnan kotisivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101  KUOPIO, fax. 029 5642501, sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi) kunnallisvalituksella.  Jos erityislaista muuta johtuu, siitä ilmoitetaan valitusosoituksessa, joka liitetään asianosaiselle lähetettävään päätökseen tai annetaan muutoin pyydettäessä. Muutosta kunnallisvalituksella voi hakea se, johon päätös on kohdistettu eli jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen) sekä myös kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanviraston kansliassa, Puustellintie 18, kokouskutsussa ja esityslistassa ilmoitettuna aikana.

Tietoja valtuuston päätöksistä muutoksenhakua varten saa hallinto- ja tukipalveluiden kansliasta.

Lainsäädännön mukaan lasten ja nuorten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Lasten parlamentti tarjoaa välillisen vaikutusmahdollisuuden kunnan kaikille alakouluikäisille lapsille.

Parlamenttiin valitaan kaksi edustajaa jokaisesta alakoulujen oppilaskunnasta vuosiluokilta 0-6. Valinnat suorittavat oppilaskuntien hallitukset.

Lasten parlamentti kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa ja tapaamisten tavoitteena on lasten ja päättäjien kohtaaminen lasten elämään vaikuttavien tärkeimpien teemojen äärellä.

Sivistysosasto koordinoi lapsiparlamentin käytännön toimintaa ja lasten parlamentin toiminnasta raportoidaan sivistyslautakunnalle.

Pielavedellä toimii kunnan ja kesäasukkaiden yhteistyön lujittajana mökkiläisneuvosto. Mökkiläisneuvosto toimii yhdyssiteenä kunnan ja kesäasukkaiden välillä.

Mökkiläisneuvoston kokoonpanon löydät kunnan luottamushenkilörekisteristä: http://julkaisu.pielavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/lumu_organ.htm

Kunnan edustajina ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Neuvosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

Mökkiläisneuvosto 2021-2023

Terho Tikkanen 
Matti K. Laukkanen 
Juhani Perttula 
Tapio Lämsä
Ulla Mikkanen
Esa Grönlund
Pentti Valta
Jorma Pollari
Jarmo Toivola 
Anne Saarinen

Johanna Viita, kunnanjohtaja
Mia Simpanen, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Matti Rönkkö, Pielaveden yrittäjäyhdistyksen edustaja

Pielaveden Nuorisovaltuusta on kunnan alueella asuvien nuorten yhteistyöelin. Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu nuorisovaltuuston esittämä ja sivistyslautakunnan vahvistama yhdyshenkilö läsnäolo- ja puheoikeudella. Nuorisovaltuusto on itsenäinen toimielin, joka tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa kunnan eri hallintokunnille.

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, lokakuusta syyskuuhun. Nuorisovaltuustoon valitaan enintään kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä yleisillä vaaleilla. Nuorisotvaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin. 

Nuorisovaltuuston säännöt.PDF

Nuorisovaltuusto Facebookissa

Nuorisovaltuusto Instagramissa

Nuorisovaltuuston hyvinvointikysely Pielaveden nuorille (2019)

Nuorisovaltuustolle voit laittaa postia osoitteeseen:

Pielaveden nuorisovaltuusto
Koulutie 3
72400 Pielavesi

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Pielaveden kunnassa. Vanhus- ja vammaisneuvosto auttaa edellä mainittujen osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi Pielaveden kunnassa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita, seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä koskevissa kysymyksiä sekä hoitaa muut sen toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat löydät kunnan sähköiseltä ilmoitustaululta: http://julkaisu.pielavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanon löydät kunnan luottamushenkilörekisteristä: http://julkaisu.pielavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/lumu_organ.htm

 

Pielaveden sidonnaisuusrekisteri

 Kuntalaki (410/2015)

 Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.

Sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Rekisterin pitäjänä kunta on vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla ja ei sisällä virheellistä tietoa.
Uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on päivitettävä julkaistuun rekisteriin ilman viivytystä.

Ilmoitusvelvolliset henkilöt

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Pormestari ja apulaispormestari
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
 • Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

 • Kunnanjohtaja
 • Kunnanhallituksen esittelijät
 • Lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä.
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset.

Hyvinvointikertomus toimii apuna Pielaveden kunnan hyvinvointijohtamisessa ja tukena päätöksenteossa. Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit valmistellaan kunnan eri osastojen yhteistyönä.

Valtuustokausittain laaditaan ns. laaja hyvinvointikertomus, joka sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseen. Laajaa hyvinvointikertomusta tarkennetaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain laadittavien vuosiraporttien avulla.

Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit löytyvät Kuntaliiton Sähköinen hyvinvointikertomus -palvelusta hakemalla listasta kunnan nimellä.

Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit käsitellään ja hyväksytään osaksi talouden ja toiminnan suunnittelua valtuustossa.

Hyvinvointikertomus 2017 - 2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024.pdf

Kokousaikataulut

Vuoden 2023 kokousaikataulun (17.1.2023 tilanne) voit ladata itsellesi tästä linkistä: Kokousaikataulut v.2023.pdf

Kokousaikataulu päivittyy, kun toimielimet päättävät kokousajankohdista.

Kokousaikataulut v.2023.png