banner
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Arkistot

  • Kirjaamopalvelut

   Pielaveden kunnan aineisto- ja tietopalvelut sisältää asiakirjahallinnon, kirjaamon ja arkistopalvelut.

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

  • Kirjaamopalvelut

   Pielaveden kunnan aineisto- ja tietopalvelut sisältää asiakirjahallinnon, kirjaamon ja arkistopalvelut.

 • Asioinnin tukipalvelut

  • Asiointipiste

   Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

  • Digituki

   Digineuvonta auttaa arkisissa digiongelmissa. Digineuvontaa järjestetään Pielaveden kirjastossa.

 • Asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kohtuuhintaisia ja turvallisia koteja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin.

  • Vesihuolto

   Vesihuoltoon kuuluu puhtaan veden jakelu sekä jätevesien johtaminen ja käsittely.

 • Asumispalvelut

  • Asunnon muutostyöt

   Kunta korvaa asiakkaalle vaikeavammaisuuden perusteella tarvittavat ja välttämättömät asunnonmuutostyöt, välineet ja laitteet.

  • Palveluasuminen

   Palveluasuminen on asumismuoto niille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.

  • Perhehoito

   Perhehoidossa hoidettavan henkilön ympärivuorokautisen huolenpito järjestetään hoidettavan tai hoitajan kotona.

  • Tehostettu palveluasuminen

   Kunta tarjoaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista Pielakodissa.

 • Elatusapu

 • Elinkeinot

 • Elintarviketuotanto

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Perustuslain mukainen maksuton esiopetus on tarkoitettu lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua.

 • Hallinnon yleiset neuvontapalvelut

  • Digituki

   Digineuvonta auttaa arkisissa digiongelmissa. Digineuvontaa järjestetään Pielaveden kirjastossa.

 • Henkilökohtaisen avustajan palvelut

  • Henkilökohtainen apu

   Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan mm. asiointia ja virkistystoimintaa.

 • Hätänumerot ja onnettomuustilanteet

  • Kriisityö

   Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

 • Isyyden vahvistaminen

  • Isyyden selvittämispalvelut

   Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa tai lastenvalvojan luona.

 • Kansalaisjärjestöjen toiminta

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kehitysvammahuolto

  • Kehitysvammapalvelut

   Pielaveden kunnassa tuotetaan kehitysvammaisille kuntalaisille päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluita sekä palveluohjausta.

  • Muut vammaispalvelujen tukitoimet

   Muita vammaispalvelun tukitoimia ovat palveluasuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet ja päiväaikainen toiminta.

 • Kirjastot

  • Digituki

   Digineuvonta auttaa arkisissa digiongelmissa. Digineuvontaa järjestetään Pielaveden kirjastossa.

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus, missä on maksutta tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja.

 • Kotihoito ja kotipalvelut

  • Ikääntyneiden tukipalvelut

   Tukipalvelut ovat asiakkaan kotona selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään palvelusta riippuen erilliset tukipalvelumaksut.

  • Kotihoito

   Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoito- tai kodinhoitoapua, jonka tarkoituksena on tukea perheen omatoimista selviytymistä ja arjessa jaksamista.

 • Kotisairaanhoito ja omaishoito

  • Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu

   Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja.

  • Omaishoidon tuki

   Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona.

 • Kotouttaminen

 • Kuntoutus

  • Fysioterapian palvelut

   Vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden fysioterapiapalvelut.

 • Laillisuusvalvonta

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

  • Lapsi- ja perhepalvelut

   Lapsi- ja perhepalveluissa autetaan perheitä, sekä lapsia, nuoria että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa.

  • Perhetyö

   Perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä.

 • Lasten päivähoito

 • Lastensuojelu

  • Lastensuojelun avohuolto

   Avohuollon tukitoimien avulla edistetään ja tuetaan lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tuetaan vanhempien kasvatusmahdollisuuksia.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

  • Perhetyö

   Perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

 • Liikenne

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Liikuntapalvelut

   Kunnan liikuntapalvelut tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille.

 • Liikunta ja urheilu

  • Liikuntapalvelut

   Kunnan liikuntapalvelut tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille.

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutus

   Pielaveden lukion toiminnan pohjana ovat eurooppalaiset ja pohjoismaiset perusarvot.

 • Maahan- ja maastamuutto

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

  • Johtotietopalvelu

   Kunnan keskitetty maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu.

  • Kaivu- ja sijoitusluvat

   Kaduille ja muille yleisille alueille sijoitettavien johtojen sijoitusluvat ja kaivuluvat ja -ilmoitukset.

 • Museot

  • Museopalvelut

   Kotiseutumuseo sijaitsee Pielaveden Teijunmäellä ja on perustettu vuonna 1958. Näyttelyt esittelevät paikallista historiaa ja käsityöperinteitä.

 • Perhehoito

  • Perhehoito

   Perhehoidossa hoidettavan henkilön ympärivuorokautisen huolenpito järjestetään hoidettavan tai hoitajan kotona.

 • Perheiden palvelut

 • Perusopetus

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain mukaisesti.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

  • Perusopetus

   Pielavedellä perusopetusta järjestetään Pielaveden yhtenäiskoulussa sekä Säviän ja Pohjois-Pielaveden kouluissa

 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

 • Rakennettu ympäristö

  • Johtotietopalvelu

   Kunnan keskitetty maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu.

 • Rakentaminen

  • Korkotukilainahakemusten vastaanotto

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

  • Poikkeamislupa

   Poikkeaminen erityisestä syystä rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista.

  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

  • Toimenpidelupa

   Toimenpideluvat myöntää rakennusvalvonta. Lupaa tarvitaan pieniin rakennushankkeisiin.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Aikuissosiaalityö

   Aikuissosiaalityö auttaa, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa.

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja esim. harrastusten löytämisessä.

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Lisätietoja tukipalveluista, niiden hakemisesta ja asumispalveluista saa asiakasohjaajilta sekä vanhuspalvelujen päälliköltä.

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Ohjaus- ja neuvontapalvelua maahanmuuttajille.

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

 • Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut

  • Sosiaalihuollon loma- ja virkistystoiminta

   Perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella annettava lomanviettopalvelu ja tuki lomanvieton järjestämiseen.

  • Sosiaalinen kuntoutus

   Sosiaalisessa kuntoutuksessa sinua tuetaan elämäntilanteesi perusteella edistämällä kuntoutumistasi, arjenhallintaasi ja päivärytmiäsi.

 • Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta

 • Sosiaalipalvelut

  • Aikuissosiaalityö

   Aikuissosiaalityö auttaa, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa.

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Lisätietoja tukipalveluista, niiden hakemisesta ja asumispalveluista saa asiakasohjaajilta sekä vanhuspalvelujen päälliköltä.

  • Lapsi- ja perhepalvelut

   Lapsi- ja perhepalveluissa autetaan perheitä, sekä lapsia, nuoria että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa.

  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoito- tai kodinhoitoapua, jonka tarkoituksena on tukea perheen omatoimista selviytymistä ja arjessa jaksamista.

  • Omaishoidon tuki

   Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona.

  • Palvelutarpeen arviointi

   Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta.

  • Perhetyö

   Perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä.

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

  • Yksityisten ei-ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamisen hyväksyminen

   Kunnan perusturvalautakuntaan tehtävä ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta.

 • Terveystarkastukset

 • Tienpito

 • Toimeentulotuki

  • Toimeentulotuki

   Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

 • Tuotantoeläimet

 • Työ ja työttömyys

 • Työllistyjän taloudellinen tukeminen

 • Työttömän tuet ja etuudet

  • Asiointipiste

   Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

 • Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut

  • Henkilökohtainen apu

   Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan mm. asiointia ja virkistystoimintaa.

  • Muut vammaispalvelujen tukitoimet

   Muita vammaispalvelun tukitoimia ovat palveluasuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet ja päiväaikainen toiminta.

  • Palvelutarpeen arviointi

   Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta.

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

   Kuljetuspalvelu ylläpitää asiakkaan omaa itsenäistä selviytymistä ja tukee itsenäistä kotona asumista.

  • Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

   Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen suhteen.

 • Vanhusten palvelut

  • Fysioterapian palvelut

   Vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden fysioterapiapalvelut.

  • Ikääntyneiden tukipalvelut

   Tukipalvelut ovat asiakkaan kotona selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään palvelusta riippuen erilliset tukipalvelumaksut.

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Lisätietoja tukipalveluista, niiden hakemisesta ja asumispalveluista saa asiakasohjaajilta sekä vanhuspalvelujen päälliköltä.

  • Kotihoito

   Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

  • Palvelutarpeen arviointi

   Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta.

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

   Kuljetuspalvelu ylläpitää asiakkaan omaa itsenäistä selviytymistä ja tukee itsenäistä kotona asumista.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotyö

   Nuorisotyö on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukena elämän eri osa-alueilla. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua, järjestää, tutustua, luoda.

  • Yökahvila

   Vapaaehtoisten voimin pyöritettävä yökahvilatoiminta nuorille.

 • Vesihuolto

  • Vesihuolto

   Vesihuoltoon kuuluu puhtaan veden jakelu sekä jätevesien johtaminen ja käsittely.

 • Viranomaisten kuulutukset ja ilmoitukset

 • Vuokra-asuminen

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

 • Yrityksen perustaminen

  • Elinkeinopalvelut

   Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n ja kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut.

 • Yrityksen talous- ja velkaneuvonta

  • Elinkeinopalvelut

   Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n ja kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut.