banner

Aineisto- ja tietopalvelu

Pielaveden kunnan aineisto- ja tietopalvelut sisältävät asiakirjahallinnon sekä kirjaamo- ja arkistopalvelut. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjat pidetään yleisön saatavilla ja avustetaan niiden käytössä. Palvelu toimii hankkimalla, tallentamalla ja välittämällä kunnan toiminnassa syntyneitä ja siinä tarvittavia asiakirjoja sekä viranhaltijoiden, kuntalaisten että viranomaisten käytettäviksi. Aineisto- ja tietopalvelut hoitavat myös kunnan ilmoitustaulua, joka fyysisesti sijaitsee hallinto-osaston sisäänkäynnin edustalla. Ilmoitustaulu sähköisessä muodossa löytyy kunnan verkkosivuilta.

Kirjaamopalveluihin otetaan vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet, jotka ohjataan asiaa käsitteleville luottamustoimielimille. Aineisto- ja tietopalveluista voit tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita.

Kunnan arkistotoimen tehtävänä on asiakirjojen säilyvyydestä ja käytettävyydestä huolehtiminen kunkin asiakirjan elinkaaren alusta loppuun ja tietopalvelun toimimisen varmistaminen kaikissa oloissa. Tehtävät toteutetaan kirjaamisen, rekisteröinnin, säilytysaikojen määrittelyn, määräajan säilytettävien asiakirjojen hävittämisen, asiakirjojen järjestämisen, luetteloinnin ja kuvailun sekä pysyvästi säilytettävän aineiston keskusarkistoon siirtämisen avulla.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kirjaamosta voi tiedustella sekä keskeneräisten että jo päätettyjen asioiden vaiheita. Kirjaamoon voi toimittaa mm. kuntalaisaloitteita, muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä, vastine- ja selvityspyyntöjä, anomuksia ja vastauskirjeitä. Keskusarkistoon todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voi tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Linkit

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivulla on kunnan toimielimien kokousten pöytäkirjoja ja esityslistoja.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Hallintotoimen kanslia

Kunnanvaltuuston ja hallituksen kokousasiat. Kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja, hallintosihteeri, osastosihteeri,

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Kunnan infopiste

Infopisteestä voit kysyä tietoa kunnan palveluista.

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621