Jätehuolto

Jätehuollon järjestämistehtävät kuuluvat Ylä-Savon Jätehuolto Oy:lle.

Jätehuollon viranomaistehtävät kuuluvat Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuollon valvonta kuuluu Ylä-Savon ympäristölautakunnalle.

Jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon alueen jätteenkuljettajat

Puhtaita maa-aineksia sekä risuja ja pensaiden leikkuujätteitä otetaan vastaan kunnan maankaatopaikalle, joka sijaitsee osoitteessa Maaningantie 96, (ampumaradalla menevän tien varressa). Maankaatopaikka on suljettu puomilla ja sen käytöstä on sovittava etukäteen kuntatekniikaninsinööri Janne Kokkosen, p. 050 441 1170 tai päivystävän talonmiehen, p. 0400 263 000 kanssa.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n jäteasemalla, osoitteessa Oikopolku 5, (Pielaveden kunnanvarikon edessä), vastaanotetaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, suuria metalliromuja, ikkuna-, peili-, juoma- yms. lasia (ei pullo- ja purkkilasia) ja painekyllästettyä puuta keskiviikkoisin klo 15.00 – 18.00 ja perjantaisin klo 9.00 – 12.00. Asemalla ei oteta vastaan sekajätteitä. Muina aikoina jätteiden tuominen paikalle on kielletty.

Lähimmät kierrätyspisteet ja kierrätys- ja lajitteluohjeet

https://www.ylasavonjatehuolto.fi/jatteen-vastaanotto/jateasemat.html

https://www.kierratys.info/

Lisätietoja:
Ylä-Savon Jätehuolto Oy, neuvoja-tiedottaja p. 040 527 3014
Rinki Oy, asiakaspalvelu kotitalouksille p. 0800 133 888 (ark. 7 – 21, la 9 – 18)


Jätehuollon järjestäminen on jätelain mukainen velvoite ja se on myös tärkeä osa pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen viihtyisyyttä.

Löydät lisätietoja pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta: https://www.ylasavonjatehuolto.fi/kiinteiston-jatehuolto/pientalot-ja-vapaa-ajan-asunnot.html

Ajoneuvon haltijan velvollisuus on toimittaa käytöstä poistettu ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Mikäli romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa romuajoneuvon kierrätyksestä, kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan.

Romuajoneuvoista voi ilmoittaa kuntatekniikaninsinöörille, p. 050 441 1170.

Kuusakoski tarjoaa nettipalvelua romuautojen kierrätykseen.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä.

Roskaantuneesta alueesta ilmoittaminen

Jokainen voi ilmoittaa roskaantuneesta alueesta tai laittomasta kaatopaikasta ympäristönsuojeluviranomaiselle tai poliisille.
Roskaamisasioita käsittelee asemakaava-alueella rakennustarkastaja, p. 0400 378 893 ja asemakaavan ulkopuolella ympäristönsuojelutarkastaja, p. 0400 173 345.

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, kun kiinteistöä on käytetty vuodenaikana. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin.

  • Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.
  • Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.
  • Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
  • Jätevesilietteen ja umpisäiliöiden jätevedet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ko. jätelajin kuljettajaksi. Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätevesilietteet ja umpisäiliöiden jätevedet on toimitettava kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.

 

Lietteiden omatoiminen käsittely

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä mikrobiologisesti turvalliseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla Ruokaviraston hyväksyttävällä tavalla.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kirjallisesti lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä ja siitä luopumisesta jätehuoltoviranomaiselle viimeistään kahta kuukautta ennen käsittelyn aloittamista. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää omatoimisen käsittelyn, mikäli se ei ole ilmoituksen perusteella asianmukaista. Ilmoitusta lietteen omatoimisesta käsittelystä ei tarvitse tehdä, mikäli jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden vesiä.

Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, yhteensä enintään neljällä kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Tällainen yhteinen käsittely voi olla korkeintaan viidellä kiinteistöllä. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen tyhjennyksiä vuosittain jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään.

Vähäiset määrät jätevesien saostussäiliön lietettä voi kompostoida kiinteistöllä. Lietteen määrän katsotaan olevan lähtökohtaisesti vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 60 litraa vuodessa. Laitepuhdistamossa kiinteässä muodossa kerättävän ylijäämälietteen voi kompostoida kiinteistöillä. Kompostoinnissa on noudatettava kunnallisten jätehuoltomääräysten 19 §:ää.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan hyödyntää ravinteena pelloilla tai kompostoida kiinteistöllä siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Lomake omatoimisesta lietteiden käsittelystä.

Käymäläjäte

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida näiden jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan. Käymäläjätettä ei saa laittaa kiinteistön jäteastioihin tai haudata maahan kompostoimatta. Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava kunnan viemäriverkkoon vesihuoltolaitoksen ohjeiden mukaisesti, tai muuhun luvalliseen paikkaan.