banner

Luvan edellyttämät katselmukset ja tarkastukset

Rakennustyön aikaisista viranomaiskatselmuksista määrätään rakentamista koskevassa luvassa. Rakentamisen valvomiseksi voidaan rakennustyömaalla suorittaa tarpeellisia muitakin tarkastuksia. Lupa voi olla rakennuslupa, toimenpidelupa, maisematyölupa tai purkamislupa. Sitä mukaan kuin rakennustyö edistyy, on vastaavan työnjohtajan tai omalta osaltaan erityisalan työnjohtajan pyydettävä lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten toimittamista.

Tarkastusasiakirja
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirjaan merkitään työjohtajien suorittamat työn suorituksen tarkastukset sekä viranomaisten suorittamat katselmukset ja tarkastukset.

Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennusvalvontatoimistossa rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Suoritettavat katselmukset

Seuraavat katselmukset toimittaa rakennusvalvontaviranomainen, ellei erikseen ole toisin mainittu tai ellei niiden suorittamista ole rakennuslupapäätöksessä tai aloituskokouksessa siirretty vastaavalle työnjohtajalle tai erityisalan työnjohtajalle. Katselmukset varataan rakennustarkastajalta.

Katselmukset

•Rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitseminen ja aloituskokouksen pitäminen.
•Pohjakatselmus
•Perustuskatselmus
•Hormikatselmus
•Rakennekatselmus
•Muut tarkastukset ennen käyttöönottoa
•Käyttöönottokatselmus
•Loppukatselmus