Rakennusvalvonta ja rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnasta saa tietoa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista ja rakennelmista, sekä jäljellä olevasta rakennusoikeudesta hankkeen suunnittelua varten.

Rakentamisen luvanvaraisuus

Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa ja edellyttää aina rakentajaa selvittämään mitä luvan saaminen edellyttää.

Maisemaa muuttavaan maisematyöhön on haettava lupa, samoin rakennuksen tai sen osan purkamiseen.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä rakennusvalvontaan ja kysy lisää!

Lupien alle on koottu tietoa lupamenettelyistä. Lupapäätökset julkaistaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla: https://www.pielavesi.fi/ilmoitustaulu

Rakennusvalvonnan maksut

Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 10.12.2018 / 63 § (rakennusvalvontataksa). Maksuperusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2019.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n ja muiden säännösten nojalla. Uuden asuinpientalon lupamaksuun sisältyy pientalotyömaan valvontakirja.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennusvalvontatoimisto, Puustellintie 10 72400 Pielavesi

Rakennustarkastaja p. 040 595 7767, jouni.tissari@pielavesi.fi

Toimistosihteeri p. 040 489 4194, hilkka.rantala@pielavesi.fi