Rakennusvalvonta ja rakentaminen

Rakennusvalvonta huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä valvomalla rakentamista koskevien säännösten noudattamista. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamisessa sekä edistää laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä. 

Rakennusjärjestys

Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 2001 §. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pielaveden kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja –asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Rakennusvalvonnan maksut

Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 10.12.2018 / 63 §. Maksuperusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2019.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n ja muiden säännösten nojalla. Uuden asuinpientalon lupamaksuun sisältyy pientalotyömaan valvontakirja.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja

p. 040 595 7767

Kanslisti

p. 040 489 4194

Rakennusvalvontatoimisto

Puustellintie 10
72401 Pielavesi