Luvat, katselmukset ja tarkastukset

 

LUVAN HAKEMINEN

Rakennusluvan tai muun luvan sekä ilmoitusmenettelyn alaisen rakennustoimenpiteen hakemiseen tarvittavat lomakkeet voit täyttää tietokoneella ja toimittaa ne tulostettuna rakennusvalvontatoimistoon paperisena tai sähköisesti rakennusvalvontatoimistoon. Lomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla myös rakennusvalvontatoimistosta.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Rakennustarkastaja käsittelee rakennustarkastajan päätösvaltaan kuuluvia lupahakemuksia jokaisen kuun toisen ja neljännen viikon torstaina. Lupahakemus on jätettävä rakennusvalvontatoimistoon lupakäsittelyä edeltävän viikon tiistaina.

Hallintosäännön mukaan rakennustarkastaja myöntää kaikki rakennusluvat. Lisäksi rakennustarkastaja myöntää toimenpideluvat, purkamisluvat, maisematyöluvat sekä käsittelee ilmoitusmenettelyn alaiset rakennustoimenpiteet.

 ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Rakennusjärjestyksessä on määrätty, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontatoimistoon.

ILMOITUKSEN TEKEMINEN

 Ilmoitusmenettelyn alainen rakennustoimenpide edellyttää hakemuslomakkeen ja siihen liittyvien asiapapereiden täyttämistä.

MAISEMATYÖLUVAN TARVE

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa

 • asemakaava-alueella
 • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään
 • yleiskaava-alueella, jos kaavassa on niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty


Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Asemakaava-alueilla vähäinen puunkaato edellyttää kuitenkin rakennustarkastajan katselmusta.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan

Luvan voimassaolo

 Maisematyölupa raukeaa, jos rakennustyötä tai rakentamistoimenpidettä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

PURKAMISLUVAN JA -ILMOITUKSEN TARVE

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Lupaa ei tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Luvan hakeminen ja ilmoituksen tekeminen

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamislupahakemuksessa ja purkamisilmoituksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen: mitä puretaan, miten syntyvä purkujäte käsitellään, miten käyttökelpoiset rakennusosat käytetään hyväksi.

Luvan voimassaolo

 Purkamislupa raukeaa, jos rakennustyötä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

RAKENNUSLUVAN TARVE

Rakennuslupa tarvitaan seuraavien rakennustöiden suorittamiseen

 • rakennuksen rakentamiseen, korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuutteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen


Luvan voimassaolo

 Rakennuslupa raukeaa, jos rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuoden kuluessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta pidentää, jos siihen on erityisiä syitä, aloittamiseen nähden kaksi vuotta ja loppuun saattamiseen nähden viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolme vuotta kerrallaan.

TOIMENPIDELUVAN TARVE

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:

 • katoksen, vajan, kioskin käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen (rakennelma)
 • urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (yleisörakennelma)
 • asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (liikuteltava laite)
 • maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen (erillislaite)
 • suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen (vesirajalaite)
 • muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestaminen (säilytys- tai varastointialue)
 • rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennuaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen (julkisivutoimenpide)
 • muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäainen asettaminen (mainostoimenpide)
 • rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen (aitaaminen)
 • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset (kaupunkuvajärjestely)
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen (huoneistojärjestely)
 • maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö)
 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen

Luvan voimassaolo

 Toimenpidelupa raukeaa, jos rakennustyötä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

LUVAN EDELLYTTÄMÄT KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

Rakennustyön aikaisista viranomaiskatselmuksista määrätään rakentamista koskevassa luvassa. Rakentamisen valvomiseksi voidaan rakennustyömaalla suorittaa tarpeellisia muitakin tarkastuksia. Lupa voi olla rakennuslupa, toimenpidelupa, maisematyölupa tai purkamislupa. Sitä mukaan kuin rakennustyö edistyy, on vastaavan työnjohtajan tai omalta osaltaan erityisalan työnjohtajan pyydettävä lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten toimittamista.

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirjaan merkitään työjohtajien suorittamat työn suorituksen tarkastukset sekä viranomaisten suorittamat katselmukset ja tarkastukset.

Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennusvalvontatoimistossa rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Seuraavat katselmukset toimittaa rakennusvalvontaviranomainen, ellei erikseen ole toisin mainittu tai ellei niiden suorittamista ole rakennuslupapäätöksessä tai aloituskokouksessa siirretty vastaavalle työnjohtajalle tai erityisalan työnjohtajalle. Katselmukset varataan rakennustarkastajalta.

Katselmukset:
• Rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitseminen ja aloituskokouksen pitäminen.
• Pohjakatselmus
• Perustuskatselmus
• Hormikatselmus
• Rakennekatselmus
• Muut tarkastukset ennen käyttöönottoa
• Käyttöönottokatselmus
• Loppukatselmus