Maisematyölupa

Asemakaava-alueella sekä yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä alueella, jossa on voimassa rakennuskielto.

Maisematyölupa tarvitaan

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
 • puiden kaatamiseen asemakaava-alueella
 • muu edellä mainittuihin verrattava toimenpide
 • vähäiset toimenpiteet ilmoituksena

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Asemakaava-alueilla vähäinen puunkaato edellyttää kuitenkin rakennustarkastajan katselmusta.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupa raukeaa, jos rakennustyötä tai rakentamistoimenpidettä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Hakemusasiakirjat:

 • lupahakemus
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse ole oikeutettu allekirjoittamaan hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi
 • todistettu jäljennös kauppakirjasta,
 • vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.
 • virallinen karttaote
 • selvitys naapurien kuulemisesta

 

Rakennusvalvonnan lomakkeet 

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet löydät tältä sivulta: https://www.pielavesi.fi/rakennusvalvonnanlomakkeetjaohjeet