Poikkeamislupa

Henkilö voi hakea erityisestä syystä lupaa poiketa rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säädöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa sekä rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla tarvitsee poikkeamisluvan.

Poikkeamislupaa tulee hakea. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy.

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunta varaa tilaisuuden kirjallisen muistutuksen tekemiseen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kunta tiedottaa poikkeamisesta koskevasta hakemuksesta edellä mainituille tahoille. Kunta voi periä tiedottamisesta aiheutuneet kustannukset hakijalta. Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunta pyytää tarvittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen tai maakunnan liiton lausunnon, jos poikkeaminen koskee merkittävästi niiden toimialaa.

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos

  • se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle
  • kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
  • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
  • johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai
  • muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Rakennusvalvonnan lomakkeet 

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet löydät tältä sivulta: https://www.pielavesi.fi/rakennusvalvonnanlomakkeetjaohjeet