Purkamisilmoitus tai purkamislupa

Milloin purkamislupaa ei tarvita tehdään purkamisilmoitus.

Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa

  • jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai
  • alueella on voimassa rakennuskielto tai
  • jos yleiskaavassa niin määrätään.

 

Hakemusasiakirjat:

  • lupahakemus
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.
  • virallinen kartta kahtena kappaleena
  • selvitys rakennusjätteiden käsittelystä / hyötykäytöstä


Purkamislupa raukeaa, jos rakennustyötä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Rakennusvalvonnan lomakkeet 

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet löydät tältä sivulta: https://www.pielavesi.fi/rakennusvalvonnanlomakkeetjaohjeet