Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi

Aloita vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ottamalla yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta selvittää yhdessä kanssasi, voiko käyttötarkoituksen muutoksen tehdä.

Jos todetaan, että käyttötarkoituksen muutoksen tekeminen on mahdollista, rakennusvalvonta ohjeistaa sinua hakemaan poikkeamislupaa ja/tai rakennuslupaa. Rakennusvalvonta tekee päätökset poikkeamis- ja rakennusluvasta. 

Myönteisen poikkeamispäätöksen ja/tai rakennusluvan jälkeen saat tehdä tarvittavat muutokset vapaa-ajan asuntoosi. Kun tarvittavat muutokset on tehty, ota yhteyttä rakennusvalvontaan ja pyydä loppukatselmus. 

Loppukatselmuksen jälkeen vapaa-ajan asunnon käyttötarkoitus muuttuu vakituiseksi asunnoksi.
 

Huomioitavaa käyttötarkoitusta muutettaessa

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi tietyin ehdoin. Lisäksi muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupamenettelyä. Alle on koottu lisätietoja huomioitavista asioista vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutosprosessia aloittaessa.

Paikan, jossa vapaa-ajan asunto sijaitsee, tulee olla sovelias ja kelvollinen. Paikan tulee olla riittävän suuri, asemakaava-alueen ulkopuolella koko vähintään 2000 m2. Paikan tulee olla myös turvallinen, huomioitava on tulva-, sortuma- ja vyörymävaarat. Rakennuspaikalla rakennukset on voitava sijoittaa riittävän etäälle rajoista ja rannoista eikä rakennuspaikka saa haitata naapuria. 


Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii aina luvan. Rakennusluvan myöntää ja poikkeamispäätöksen tekee kunnan rakennustarkastaja.


Vapaa-ajan asunnon tulee olla käyttötarkoitukseen (vakituiseksi asunnoksi) soveltuva. Olennaiset tekniset vaatimukset ovat muun muassa lujuus, paloturvallisuus, melu sekä energiatalous, joka on osoitettava energialaskelmalla.

Lisäksi on huomioitava maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen velvoitteet ja määräykset. Rakennuksessa on oltava lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä WC- ja pesutilat. Lisäksi rakennuksessa on oltava vesi- ja jätevesijärjestelmä. Rakennukseen tulevan veden on oltava käyttötalousvedeksi soveltuvaa ja jätevesijärjestelmän tulee olla nykylainsäädännön mukainen. Rakennukseen tulee olla asianmukaiset kulkuyhteydet, muun muassa riittävät suuret liittymät (MRL § 136).

Huomioitava on myös kaavatilanne. 

Poikkeamispäätös tarvitaan, jos:

  1. alueella ei ole kaavaa,
  2. hanke on alueella olevan kaavan vastainen,
  3. hanke on muutoin maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen, kunnan rakennusjärjestyksen tai rakentamismääräyskokoelman määräysten vastainen.

Poikkeamispäätöstä haetaan kunnan rakennusvalvonnasta erillisellä lomakkeella. Lomake on saatavilla rakennusvalvontatoimistosta ja kunnan verkkosivuilta. Ennen poikkeamispäätöstä kuullaan naapureita.

Rakennusvalvonta

Puustellintie 10

Rakennustarkastaja

p. 040 595 7767
jouni.tissari@pielavesi.fi

Toimistosihteeri

p. 040 489 4194
hilkka.rantala@pielavesi.fi