Kirjaamopalvelut

Pielaveden kunnan hallintotoimen saapuva ja lähtevä posti kirjataan kunnanviraston kansliassa. Kanslia ottaa vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet ja ohjaa ne käsitteleville luottamustoimielimille. Kansliasta voit tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita. Kunnan kirjaamo toimii hajautettuna siten, että hallintokunnat kirjaavat omaan toimialueeseen kuuluvia asioita asianhallintajärjestelmään saapuneiksi ja lähteneiksi.

Kanslia hoitaa myös kunnan ilmoitustaulua, joka fyysisesti sijaitsee hallinto-osaston sisäänkäynnin edustalla.

Kansliassa sijaitsee myös kunnan arkistotoimi. Kunnan arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjatiedon käytettävyys ja säilyminen, huolehtia tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatiedon vastaanottamista, tuottamista, rekisteröintiä, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä ylläpitää rekisteröinti-, haku- ja luokittelumenetelmiä, joiden avulla asiakirjatiedot ovat käytettävissä ja saatavilla.

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi ja pääarkistonhoitajaksi asianhallintasihteerin. Kunnan arkisto jakautuu osa-arkistoihin toimialoittain ja jokaista osa-arkistoa hoitaa asiakirjahallinnon vastuuhenkilö.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit tiedustella kirjaamosta keskeneräisten ja jo päätettyjen asioiden vaiheita. Kirjaamoon voi toimittaa mm. kuntalaisaloitteita, muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä, vastine- ja selvityspyyntöjä, anomuksia ja vastauskirjeitä.

Keskusarkistoon todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voit tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Linkit

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivulla on kunnan toimielimien kokousten pöytäkirjoja ja esityslistoja.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut ovat koko kuntaorganisaation poikkileikkaavia palveluita tarjoava yksikkö.

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Kunnan infopiste

Infopisteestä voit kysyä tietoa kunnan palveluista.

Toritie 8, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Liittyvät palvelut

Kunnan viralliset ilmoitukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut