banner

Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain mukaisesti.

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saava oppilas on tietyt ehdot täytettyään oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen tarkoitettuun avustukseen. Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden koulukuljetus järjestetään yksilökohtaisesti.

Koulukuljetuksen kunta ostaa yksityisiltä liikennöitsijöiltä.

Ota yhteyttä koulutoimistoon koulukyyteihin liittyvissä asioissa.

Kunta järjestää kuljetuksen, mikäli 0 – 3 luokan oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä pitkä.

Kunta järjestää kuljetuksen, mikäli 4 – 9 luokan oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä pitkä.

Jos osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta on velvollinen järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään tiehallinnon ja poliisipiirin määrittelemiä turvallisuuden arviointiohjeita.

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen järjestäminen edellyttää asiantuntijan (lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija) lausuntoa. Lausunnossa tulee ilmetä kuljetustarpeen syiden ja perusteluiden lisäksi mille ajalle kuljetuksen järjestämistä suositellaan.

Palvelupaikat

Koulutoimisto

Koulujen toimistopalvelut sekä sivistystoimen talous- ja henkilöstöhallinnointi.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Perusopetus

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut