banner

Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain 32 §:n mukaisesti. Jos perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä (5) kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.

Koulutukuljetuksen kunta ostaa yksityisiltä liikennöitsijöiltä.

Kunta järjestää kuljetuksen, mikäli 0 – 3 luokan oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä pitkä.

Kunta järjestää kuljetuksen, mikäli 4 – 9 luokan oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä pitkä.

Perusopetuslain 17 §:n 2 momentin mukaiseen erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden koulukuljetus järjestetään yksilökohtaisesti.

Osa koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen kunta on velvollinen järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään tiehallinnon ja poliisipiirin määrittelemiä turvallisuuden arviointiohjeita.

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen järjestäminen edellyttää asiantuntijan (lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija) lausuntoa. Lausunnossa tulee ilmetä kuljetustarpeen syiden ja perusteluiden lisäksi mille ajalle kuljetuksen järjestämistä suositellaan.

Palvelupaikat

Koulutoimisto

Koulujen ja varhaiskasvatuksen toimistopalvelut sekä sivistystoimen talous- ja henkilöstöhallinnointi.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Perusopetus

Pielavedellä perusopetusta järjestetään Pielaveden yhtenäiskoulussa sekä Säviän ja Pohjois-Pielaveden kouluissa

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut