banner

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella, ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuunottammatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi osoitetulla alueella, alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Asemakaava-alueilla ja ranta-asemakaava-alueilla vähäinen puunkaato edellyttää kuitenkin rakennustarkastajan katselmusta.

Puunkaatohakemusta ei tarvitse tehdä, mikäli rakennustarkastaja tulkitsee rakennuspaikan tai yleisen alueen puunkaadon vähäiseksi. Mikäli hakija ei ole tyytyväinen rakennustarkastajan tekemään katselmukseen kaadettavista puista tai tulkinnasta toimenpiteen vähäisyydestä, voi hakija jättää rakennusvalvontaan maisematyölupahakemuksen. Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen.

Maisematyölupaa ei tarvitse hakea, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme vuotta. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentään enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Maisematyöluvan maksu perustuu rakennusvalvontataksaan.

Palvelupaikat

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan palvelut

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 12:00
Ma: 13:00 - 16:00
Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 12:00
Pe: 13:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Katso tiedot

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Katso tiedot

Poikkeamislupa

Poikkeaminen erityisestä syystä rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut