Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle tehdään oma henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä koulun, huoltajien ja muun lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Opetusta voidaan toteuttaa yleisopetuksen yhteydessä, osa-aikaisen erityisopetuksen tuella tai pienryhmässä.

Lapsen siirtämisestä erityisopetukseen neuvotellaan aina huoltajien kanssa.

Jos lapsella ilmenee tuen tarvetta, ole yhteydessä oppilaan luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai ko. ainetta opettavaan opettajaan.

Jos yleinen tuki ja tämän jälkeen suunniteltu tehostettu tuki ei riitä, tehdään koululla yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa pedagoginen selvitys erityisen tuen tarpeesta.

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelupaikat

Pohjois-Pielaveden koulu

Pohjois-Pielaveden koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokilla.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Puustellin koulu

Puustellin koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 6-9.

Laurinpurontie 23, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Rannankylän koulu

Rannankylän koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 0-5.

Puistotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Säviän koulu

Säviän koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokkalaisille.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Koulukuljetus

Katso tiedot

Ruokapalvelut

Katso tiedot

Perusopetus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut