banner

Perusopetus

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetus antaa elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat oppimisen ja persoonallisen kasvun välineet.

Perusopetuslain mukaan on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, sasda valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Yhteiskunnannäkökulmasta tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelua- ja toimintatapoja. (Ops perusteet 2004)

Perusopetuslain (1998) 2 § mukaan perusopetuksen tehtävänä on kehittää lapsen halua oppia ja ohjata häntä ottamaan vastuuta omasta koulunkäynnistään. Opetuksen tulee kannustaa lasta tutkimaan, muodostamaan mielipiteitä ja perustelemaan ne. Lapsi oppii työskentelemään yksin, pareittain ja ryhmässä. Lapsi opettelee käyttämään tieto- ja viestintävälineitä ikäkauden mukaisesti. Hän harjoittelee toimimista arkipäivän tilanteissa huomioiden luontoa ja lähiympäristöä. Opetussuunnitelman arvoperustassa painotetaan oman kotiseudun ja kulttuurin arvostuksen sisäistämistä.

Palvelupaikat

Koulutoimisto

Koulujen ja varhaiskasvatuksen toimistopalvelut sekä sivistystoimen talous- ja henkilöstöhallinnointi.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Pohjois-Pielaveden koulu

Pohjois-Pielaveden koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokilla.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Kaikki tiedot

Puustellin koulu

Puustellin koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 6-9.

Laurinpurontie 23, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Rannankylän koulu

Rannankylän koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 0-5.

Puistotie 7, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Säviän koulu

Säviän koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokkalaisille.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

Katso tiedot

Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain 32 §:n mukaisesti.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut