banner

Rakennus- ja toimenpidelupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa.

Rakennuslupa tarvitaan seuraavien rakennustöiden suorittamiseen:

 • rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
 • korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- ja muutostyö, millä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuva korjaus- ja muutostyö, jolla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen

Toimenpidelupa tarvitaan seuraavien rakennustöiden suorittamiseen:

 • katos, huvimaja, grillikota, vaja, käymälä, esiintymislava, kioski tai muu vastaava rakennelma
 • kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tai sen muuttaminen
 • masto, piippu, varastointisäiliö, hiihtohissi, muistomerkki, antenni, tuulivoimala, suurehko valaisinpylväs tai vastaava
 • suurehko laituri tai pengerlaituri, vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava
 • erillinen suurehko varastointi- tai pysäköintialue
 • julkisivun olennainen muuttaminen (materiaali, väritys, kattomuoto), katukuvaan vaikuttava markiisi, ikkunajaon muuttaminen
 • kiinteä aita tai kadun reunusmuuri
 • rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai kaupallisessa tarkoituksessa tai ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen
 • urheilu- tai kokoontumispaikka, asuntovaunualue, katsomo, yleisöteltta tai vastaava
 • asuntovaunu- tai laiva (jos ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn)
 • muut ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen
 • maalämpökaivon poraaminen ja/tai lämmönkeruuputkiston asentaminen
 • ympäristöön merkittävästi vaikuttava aurinkopaneeli tai aurinkokeräin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvan kaikille rakennuksille. Lisäksi rakennustarkastaja myöntää toimenpideluvat sekä käsittelee ilmoitusmenettelyn alaiset rakennustoimenpiteet.

Rakennusluvan tai muun luvan sekä ilmoitusmenettelyn alaisen rakennustoimenpiteen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja ohjeet on noudettavissa rakennusvalvontatoimistosta.

Käsittelyaika

Rakennusluvat käsitellään pääsääntöisesti jokaisen kuun toisen ja neljännen viikon torstaina. Lupahakemukset on jätettävä rakennusvalvontaan edeltävän viikon tiistaina.

Voimassaoloaika

Rakennusluvan alainen rakennustoimenpide on aloitettava kolmessa vuodessa ja päätettävä viidessä vuodessa. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta pidentää, jos siihen on erityisiä syitä, aloittamiseen nähden kaksi vuotta ja loppuun saattamiseen nähden viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolme vuotta kerrallaan.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Tietyissä tilanteissa luvan saaminen edellyttää ensin poikkeuksen hakemista maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä. Rakennushankkeen suunnittelijoiden kelpoisuudesta on määrätty laissa. Lupamenettelyyn liittyy myös naapureille tiedottaminen ja/tai näiden suostumuksen hankkiminen. Rakentamaan saa ryhtyä vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen ja vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusluvan maksu määräytyy rakennusvalvontataksan mukaan.

Palvelupaikat

Rakennusvalvontatoimisto

Rakennusvalvonnan palvelut

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Ma ja pe ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 14:30
Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Poikkeamislupa

Poikkeaminen erityisestä syystä rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista.

Katso tiedot

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta nähin verrattavaaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

Katso tiedot

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut