Koulumatkat ja koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain 32 §:n mukaisesti

Perusopetuslain 32 §:n mukaan jos perusopetusta, lisäopetusta tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä (5) kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (2 h 30 min). Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.   

Pielaveden  kunnan sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille koulukuljetuksen. Pääperiaatteena kuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Osastosihteeri

Sirpa Niskanen
Koulutie 3
72400 Pielavesi
040 4894165
sirpa.niskanen@pielavesi.fi
Kuljetuksen myöntäminen

Koulumatka
Koulumatkan pituus mitataan kotipihalta koulun pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. Mittaamiseen käytetään karttaohjelmasovelluksia mahdollisuuksien mukaan.

Esiopetuksen oppilaiden kuljetukset ja kuljetusperiaatteet
Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, kuljetusetua ei myönnetä kotoa varhaiskasvatukseen eikä varhaiskasvatuksesta kotiin. 

Esiopetuksen oppilas saa kuljetusedun, kun matka kotoa lähimpään esiopetuspaikkaan tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on yli kolme (3) kilometriä. Vanhempien omasta aloitteesta tapahtuva esiopetuspaikan hakeminen kauempaa kuin kotoa lähimmästä esiopetuspaikasta tai sivistystoimialan osoittamasta esiopetuspaikasta ei oikeuta kuljetusetuun.

Perusopetuksen kuljetukset
Kun oppilaan koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on 
* 1-3 luokilla yli kolme kilometriä ja
* 4-9 luokilla yli viisi kilometriä

järjestää koulutoimi maksuttoman kuljetuksen tai harkintaan perustuen myöntää riittävän avustuksen vanhemmille saattamista/kuljetuksen järjestämistä varten. Mahdollinen avustus maksetaan takautuvasti enintään sen lukuvuoden alusta laskua vastaan. Avustusta ei myönnetä, jos kuljetuksen järjestäminen on opetuksen järjestäjälle tarkoituksenmukaisempi tai taloudellisempi vaihtoehto.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli koulumatka muodostuu oppilaan ikä ja muu olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 
Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan liiallisen vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa.

Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen ja lausunnosta on käytävä ilmi kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös käytävä ilmi selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee kuljetuksen järjestämistä.

Koulutien vaarallisuuden arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti liikenteellisiä olosuhteista, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoituksen.
Koulutoimella on käytössään myös Koululiitu-ohjelma josta yleisten teiden vaarallisuustunnusluvut näkyvät.

Seuraavat seikat voivat vaikuttaa tieosuuden vaarallisuuteen yhdessä tai erikseen:

* tien toiminnallinen luokka
* tien ylityskohdat
* liikennemäärät
* raskaiden ajoneuvojen osuus
* nopeusrajoitukset
* tien piennarleveys
* tien mäkisyys ja kaarteisuus

Liian vaaralliseksi määritellyt liikenneväylät tarkistetaan välittömästi olosuhteiden muuttuessa.
Mikäli huoltajat anovat maksutonta koulukuljetusta koulutien liiallisen rasittavuuden, vaikeuden tai vaarallisuuden perusteella, on siitä tehtävä erillinen hakemus, joka toimitetaan liitteineen Pielaveden kunnan koulutoimistoon.

Jos koulutoimi osoittaa opetuksen järjestämiseksi jonkun muun kuin oppilaan oman lähikoulun, koulumatkan pituus mitataan silloin kodin ja osoitetun koulun väliltä. Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteen vakiovuoroilla. Harkintaan perustuen sivistystoimiala voi myöntää tarvittaessa myös erilliskuljetuksen.

Mikäli huoltaja valitsee muun kuin oppilaan lähikoulun, ei maksutonta kuljetusetua myönnetä.

Kuljetuksen järjestäminen

Koulumatkakuljetukset järjestetään ensisijaisesti kokonaan tai osittain joukkoliikenteen vakiovuoroja käyttäen. Kuljetukset voidaan järjestää useita kulkuvälineitä käyttäen. Joukkoliikenteessä käytetään erillistä bussikorttia. Oppilaan tulee säilyttää korttia huolellisesti. Korttia saa käyttää ainoastaan kodin ja koulun välisille matkoille. Kortin väärinkäytöstä on oppilas korvausvelvollinen ja oppilasta voidaan rangaista kortin väärinkäytöstä. Kortin katoamisen/rikkomisen johdosta oppilas joutuu korvaamaan siitä aiheutuvat kustannukset.
Toissijaisen kuljetusmuotona käytetään erilliskuljetuksia silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tai ensisijaisen kuljetusmuodon käyttö ei ole mahdollista.

Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain mukaan oppilaan koulumatka voi odotusaikoineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia päivässä. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa 13 vuotta tai oppilas saa laissa mainittua erityisopetusta, saa koulumatka odotusaikoineen kestää enintään kolme tuntia.

Koulutoimi ei korvaa eikä järjestä seuraavia kuljetuksia:

* Koulun kerhoihin ja kerhoista kotiin
* Jälki-istunnosta kotiin
* Terapia-, lääkäri- ym. käynteihin
* Tilapäisiin hoitopaikkoihin
* Kaverin luokse tai vapaa-ajan kerhoihin
* Aamu- ja iltapäivätoimintaan tai toiminnasta pois.

Noudatettavat ohjeet

Yhteishuoltajuuden perusteella koulutoimi myöntää kuljetusedun oppilaan väestöreksiteriin merkitystä virallisesta asuinpaikasta lähikouluun kuljetusetuuden myöntämisedellytysten täyttyessä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2006:10) mukaan kunnalle ei ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetusta sen huoltajan luota, joka suu muualla kun lapsen väestöreksiteriin merkityssä vakituisessa asuinpaikassa.

Oppilaiden urheiluvälineet tulee kuljetuksen ajaksi suojata asianmukaisesti.

Kuljetusten aikana noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.

Ongelmat ja liikenneturvallisuus

Oppilaat ovat vakuutettuja koulussa tai koulumatkan aikana tapahtuvan tapaturman varalta.

Vakuutus on voimassa aamulla koulumatkalla, koulupäivän aikana ja välittömästi koulun loppumisen jälkeen kotimatkalla sekä koulun järjestämissä tapahtumissa. Vakuutus korvaa hoitokulut, ei omaisuus-/-esinevahinkoja kuten vaatteet, kypärä, puhelin, silmälasit jne.

Koulumatka käsittää reitin suorinta tietä kotoa kouluun ja takaisin. Vakuutus ei ole voimassa, jos oppilas poikkeaa koulumatkareitiltä. Koulutoimi järjestää koulutapaturmista aiheutuvat kuljetuksen koulumatkoille.

Ajokelin ollessa huono voi linja-auto tai taksi myöhästyä aikataulusta. Oppilaan tulee odottaa kyytiä 15 minuuttia aiemmin ilmoitetusta lähtöajasta.
Huoltaja on velvollinen korvaamaan oppilaan aiheuttaman vahingon liikennöitsijälle.
Pielaveden kunta ei korvaa oppilaan autolle aiheuttamaa vahinkoa.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Pielaveden kunnan sivistyslautakunta painottaa vanhempien vastuuta lastensa koulu- ja esiopetusmatkoista. Vanhempien tulee opastaa ja neuvoa ja tarpeen mukaan kulkea mukana ja saattaa lasta, kunnes hän oppii itse kulkemaan ja huomioimaan liikennettä.
Koulukuljetuksessa olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti koulukuljetukseen ja koulukuljetuksesta kotiin.
Liikennöitsijät/autoilijat vastaavat kuljetuksen turvallisuudesta kuljetuksen aikana.

Koulutoimi tiedottaa poikkeustapauksista edelleen liikennöitsijöille/autoilijoille ja koteihin.

Koulun järjestyssäännön ovat voimassa koulumatkan ajan.

Liikennöitsijät
 • Aamukuljetus; Hiidenniementie 186 – Majakorventie (pisto)-Leppämäentie 416-Patamaäentie (pisto) – Katajamäentie-Kaunisharjuntie 408-Oravaisjärventie 282-Puistotie 7-Matkahuolto

 • Iltapäiväkuljetus; Matkahuolto-Puistotie 7-Oravaisjärventie-Kaunisharjuntie-Katajamäentie-Patamäentie (pisto)-Leppämäentie-Majakorventie (pisto) – Hiidenniementie 186

 • Aamukuljetus; Jylängintgie 241 – Pangantie – Puistotie 7 – Matkahuolto

 • Iltapäiväkuljetus klo 15; Matkahuolto – Puistotie 7-Pangantie – Jylängintie

 • Aamukuljetus; Jokelantie th – Heinikanrannan th- Paanaslahdentie 457 – Virranniskantie 18

 • Iltapäiväkuljetukset; Virranniskantie 18 – Paanaslahdentie 457-Heinikanrannantie th-Jokelantie th

 • Aamukuljetus; Palosenrannantie th – Pikontie – Puistotie 7

 • Aamukuljetus; Kortemäentie 376 – Länsi-Säviän th (oppilaat siirtyvät linja-autoon)

 • Aamukuljetus; Koivujärventie 348 –Hietalantie-Pyhäsalmentie- Kangaskyläntie-Länsi-Säviäntie (pisto)-Pyhäsalmentie 648 (oppilaat siirtyvät linja-autoon)

 • Iltapäiväkuljetukset; Virranniskantie 18-Länsi-Säviäntie-Kangaskyläntie 802-Pyhäsalmentie-Hietalantie-Koivujärventie 348

 • Iltapäiväkuljetus; Virranniskantie 18-Luhantie-Kortemäentie

 • Iltapäiväkuljetus; Pyhäsalmentie 648 (oppilaat siirtyvät linja-autosta taksiin)-Länsi-Säviäntie (pisto) – Hietalantie – Koivujärventie

 • Iltapäiväkuljetus; Luhantie (oppilaat siirtyvät linja-autosta taksiin) – Kortemäentie

 

 • Aamukuljetus; Korvalantie – Kiuruvedentie 1595

 • Iltapäiväkuljetus n. klo 15.20; Kiuruvedentie 1595 (oppilaat siirtyvät linja-autosta taksiin) – Korvalantie

 • Iltapäiväkuljetus; Kiuruvedentie 1595 – Korvalantie – Laukkalantie – Kyläkirkontie (pisto)

 • Aamukuljetus; Hirvijärventie – Tommonmäentie – Kiuruvedentie 1595    

 • Iltapäiväkuljetukset n.klo 15.20(oppilaat siirtyvät linja-autosta taksiin); Kiuruveden 1595 – Hirvijärventie-Tommonmäentie

 • Iltapäiväkuljetukset; Kiuruvedentie 1595 – Hirvijärventie-Tommonmäentie – Nousialantie

 •  Aamukuljetus; (Perminiementie 361)-Kirkkosaarentie-Marjoniementi-Haukkalahdentie-Kirkkosaaren th (oppilaat siirtyvät joukkoliikenteeseen)
 • Iltapäiväkuljetus; Puistotie 7 – Kirkkosaarentie-(Perminiementie 361) – Marjoniementie – Haukkalahdentie

  Puistotie 7 – Kirkkosaarentie-(Perminiementie 361)-Marjoniementie-Haukkalahdentie-Eskelinkoskentien th

 • Iltapäiväkuljetus; Kirkkosaaren th- Haukkalahdentie 101

 • Aamukuljetus; Sarvimäentie 127 – Iisalmentie – Puistotie

 • Iltapäiväkuljetus; Puistotie 7-Iisalmentie-Sarvikoskentie 130-Sarvimäentie 127-Iisalmentie-Itäjärventie 133 – Korppisentie 504 –Iisalmentie 1600