banner

Koulumatkat ja koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain 32 §:n mukaisesti

Perusopetuslain 32 §:n mukaan jos perusopetusta, lisäopetusta tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä (5) kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (2 h 30 min). Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.   

Osastosihteeri

Sirpa Niskanen
Koulutie 3
72400 Pielavesi
040 4894165
sirpa.niskanen@pielavesi.fi
Kuljetuksen myöntäminen
Koulumatkan pituus

Kunta järjestää kuljetuksen, mikäli 0 – 3 luokan oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä pitkä.
Kunta järjestää kuljetuksen, mikäli 4 – 9 luokan oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä pitkä.
Perusopetuslain 17 §:n 2 momentin mukaiseen erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden koulukuljetus järjestetään yksilökohtaisesti

Koulumatkan vaarallisuus, vaikeus ja rasittavuus

Osa koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen  kunta on velvollinen järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään tiehallinnon ja poliisipiirin määrittelemiä turvallisuuden arviointiohjeita.

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen järjestäminen edellyttää asiantuntijan (lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija) lausuntoa. Lausunnossa tulee ilmetä kuljetustarpeen syiden ja perusteluiden lisäksi mille ajalle kuljetuksen järjestämistä suositellaan.

Vieraassa koulupiirissä tai vieraassa kunnassa
Oppilaan hakeutuessa huoltajan aloitteesta muulle kuin lähikoululle, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuneista kustannuksista.
Kuljetuksen järjestäminen
Aikataulut ja reitit

Koulukuljetus järjestetään laadittavien reittien ja aikataulujen mukaan. Reiteillä määritellään kokoontumispaikat / pysäkit.

Kuljetusta ei järjestetä ovelta – ovelle kuljetuksina vaan oppilaat joutuvat kerääntymään pysäkeille. Kodin ja pysäkin (taksille tai linja-autolle) välinen matka jonka oppilas joutuu kulkemaan omin neuvoin on kolme kilometriä.

Koulumatkan pituus mitataan kotitontin portilta kouluntontin portille lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti julkista liikennettä. Kuljetukset hoidetaan tilausajoliikenteellä (linja-autot ja taksit) silloin kun reitillä ei ole muuta liikennettä.

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja.

Kyydityksen odotus
Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain mukaan oppilaan koulumatka voi odotusaikoineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia päivässä. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa 13 vuotta tai oppilas saa laissa mainittua erityisopetusta, saa koulumatka odotusaikoineen kestää enintään kolme tuntia.
Muut kuljetukset

Koulukuljetus voidaan järjestää myös hoitopaikasta kouluun ja koulusta hoitopaikkaan tai iltapäiväkerhoon.

Reitin varrelta muilla koululaisilla ja asiakkailla on mahdollisuus kulkea samalla kuljetuksella mikäli autossa on tilaa. Nämä asiakkaat maksavat matkastaan autoilijalle linja-autotaksan mukaisen maksun.

Noudatettavat ohjeet
Järjestyssäännöt
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulumatkan ajan.
Urheiluvälineet ja kuljettajan ohjeet

Oppilaiden urheiluvälineet tulee kuljetuksen ajaksi suojata asianmukaisesti.

Kuljetusten aikana noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.

Ongelmat ja liikenneturvallisuus
Onnettomuus
Oppilaat on vakuutettu koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta.
Vakuutus koskee myös lukuvuosisuunnitelmaan merkittyjä retkiä ym.
Auto ei saavu pysäkille
Ajokelin ollessa huono voi linja-auto tai taksi myöhästyä aikataulusta. Oppilaan tulee odottaa kyytiä 15 minuuttia aiemmin ilmoitetusta lähtöajasta.
Vahinko tai ilkivalta
Huoltaja on velvollinen korvaamaan oppilaan aiheuttaman vahingon liikennöitsijälle.
Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja.
Liikenneturvallisuus
Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville sekä vanhemmille oppilaille kerrataan vuosittain ja opetetaan koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen.  
Liikennöitsijät
​Liikenne Partanen Oy, 0400 177 366
 • Aamukuljetus; Hiidenniementie 186 – Majakorventie (pisto)-Leppämäentie 416-Patamaäentie (pisto) – Katajamäentie-Kaunisharjuntie 408-Oravaisjärventie 282-Puistotie 7-Matkahuolto

 • Iltapäiväkuljetus; Matkahuolto-Puistotie 7-Oravaisjärventie-Kaunisharjuntie-Katajamäentie-Patamäentie (pisto)-Leppämäentie-Majakorventie (pisto) – Hiidenniementie 186

 • Aamukuljetus; Jylängintgie 241 – Pangantie – Puistotie 7 – Matkahuolto

 • Iltapäiväkuljetus klo 15; Matkahuolto – Puistotie 7-Pangantie – Jylängintie

Taksi Jari Rautiainen, 0400 978 815
 • Aamukuljetus; Jokelantie th – Heinikanrannan th- Paanaslahdentie 457 – Virranniskantie 18

 • Iltapäiväkuljetukset; Virranniskantie 18 – Paanaslahdentie 457-Heinikanrannantie th-Jokelantie th

 • Aamukuljetus; Palosenrannantie th – Pikontie – Puistotie 7

Taksi Raimo Utriainen, 0400 272 083
 • Aamukuljetus; Kortemäentie 376 – Länsi-Säviän th (oppilaat siirtyvät linja-autoon)

 • Aamukuljetus; Koivujärventie 348 –Hietalantie-Pyhäsalmentie- Kangaskyläntie-Länsi-Säviäntie (pisto)-Pyhäsalmentie 648 (oppilaat siirtyvät linja-autoon)

 • Iltapäiväkuljetukset; Virranniskantie 18-Länsi-Säviäntie-Kangaskyläntie 802-Pyhäsalmentie-Hietalantie-Koivujärventie 348

 • Iltapäiväkuljetus; Virranniskantie 18-Luhantie-Kortemäentie

 • Iltapäiväkuljetus; Pyhäsalmentie 648 (oppilaat siirtyvät linja-autosta taksiin)-Länsi-Säviäntie (pisto) – Hietalantie – Koivujärventie

 • Iltapäiväkuljetus; Luhantie (oppilaat siirtyvät linja-autosta taksiin) – Kortemäentie

Tilausajot Nousiainen Oy, 040 524 2770

 

 • Aamukuljetus; Korvalantie – Kiuruvedentie 1595

 • Iltapäiväkuljetus n. klo 15.20; Kiuruvedentie 1595 (oppilaat siirtyvät linja-autosta taksiin) – Korvalantie

 • Iltapäiväkuljetus; Kiuruvedentie 1595 – Korvalantie – Laukkalantie – Kyläkirkontie (pisto)

 • Aamukuljetus; Hirvijärventie – Tommonmäentie – Kiuruvedentie 1595    

 • Iltapäiväkuljetukset n.klo 15.20(oppilaat siirtyvät linja-autosta taksiin); Kiuruveden 1595 – Hirvijärventie-Tommonmäentie

 • Iltapäiväkuljetukset; Kiuruvedentie 1595 – Hirvijärventie-Tommonmäentie – Nousialantie

Tilausliikenne P.Katainen Oy, 0400 260 985
 •  Aamukuljetus; (Perminiementie 361)-Kirkkosaarentie-Marjoniementi-Haukkalahdentie-Kirkkosaaren th (oppilaat siirtyvät joukkoliikenteeseen)
 • Iltapäiväkuljetus; Puistotie 7 – Kirkkosaarentie-(Perminiementie 361) – Marjoniementie – Haukkalahdentie

  Puistotie 7 – Kirkkosaarentie-(Perminiementie 361)-Marjoniementie-Haukkalahdentie-Eskelinkoskentien th

 • Iltapäiväkuljetus; Kirkkosaaren th- Haukkalahdentie 101

 • Aamukuljetus; Sarvimäentie 127 – Iisalmentie – Puistotie

 • Iltapäiväkuljetus; Puistotie 7-Iisalmentie-Sarvikoskentie 130-Sarvimäentie 127-Iisalmentie-Itäjärventie 133 – Korppisentie 504 –Iisalmentie 1600