Perusopetus

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetus antaa elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat oppimisen ja persoonallisen kasvun välineet.

Perusopetuslain mukaan on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, sasda valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Yhteiskunnannäkökulmasta tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelua- ja toimintatapoja. (Ops perusteet 2004)

Perusopetuslain (1998) 2 § mukaan perusopetuksen tehtävänä on kehittää lapsen halua oppia ja ohjata häntä ottamaan vastuuta omasta koulunkäynnistään. Opetuksen tulee kannustaa lasta tutkimaan, muodostamaan mielipiteitä ja perustelemaan ne. Lapsi oppii työskentelemään yksin, pareittain ja ryhmässä. Lapsi opettelee käyttämään tieto- ja viestintävälineitä ikäkauden mukaisesti. Hän harjoittelee toimimista arkipäivän tilanteissa huomioiden luontoa ja lähiympäristöä. Opetussuunnitelman arvoperustassa painotetaan oman kotiseudun ja kulttuurin arvostuksen sisäistämistä.

Perusopetus, ops peruskoulu

wExchange -hanke

Puustellin yhtenäiskoulun 6-9 luokka on mukana wExchange -kansainvälisyyshankkeessa. Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin hankesivuilla: https://wexchange.turkuamk.fi/