Yksityiset palveluntuottajat

Anne Helppolainen

Anne Helppolainen
Kiuruvedentie 329
72400 PIELAVESI
p. 044 593 9867
annehelp1970@gmail.com

Ryhmis Elssilä

Ryhmis Elssilä
Harjutie 15
72400 PIELAVESI
p. 040 911 1007
marjo.linnanmaki@gmail.com

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvaa varhaiskasvatusta. Laki sosiaali- ja terveyden huollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan näissä perusteissa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden hankkimiseksi.  

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta kunnan on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Kunta on velvollinen suorittamaan korvausta yksityiselle palveluntuottajalle vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatuspalveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka.

Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11a §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten hoidontukea, yksityisen hoidontukea tai kerhotoimintaa.

Lisätietoja palveluseteliin liittyen antaa varhaiskasvatusjohtaja p. 0400 328 240 

Pielaveden kunnan sivistyslautakunnan hyväksymät palvelusetelin perusteet toimivat menettelytapaohjeena varhaiskasvatuksen palveluseteliä koskien. Hyväksymiskriteereinä palvelun tuottajille toimii palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut asiat. Palvelun tuottaja vahvistaa hyväksymiskriteerien täyttymisen hakemuslomakkeella sekä todentaa asiat kunnan suorittamilla tarkastuskäynneillä. Yksityiset palvelun tuottajan velvoitetaan noudattamaan palvelusetelinperusteiden määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelusetelin perusteita siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä tuotettavan varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Palvelusopimuksen sopijaosapuolina toimivat palveluntuottaja ja asiakas, joten vastuut eivät kohdistu kuntaan.

Palveluseteli voidaan myöntää Pielaveden kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen oikeutetulle Pielaveden kunnan asukkaalle. Palveluseteli on lapsikohtainen ja se sulkee pois kotihoidontuen, yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut. Poikkeuksena kunnallinen esiopetus, jolla turvataan maksuton esiopetus myös palvelusetelin saaville lapsille.

Kunnalla on oikeus rajata vuosittain myönnettävien palvelusetelien määrää talousarvion puitteissa. Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatukseen, joka tapahtuu Pielaveden kunnan hyväksymässä yksityisessä perhepäivähoidossa (yksittäinen perhepäivähoitaja tai ryhmäperhepäivähoito).

Palveluseteli voidaan myöntää yksityisen palvelun tuottajan järjestämänä siinä laajuudessa kuin Pielaveden kunnassa on määritelty. Noudatetaan samoja kriteerejä kuin kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Palveluntuottaja määrittää viikonpäivät ja kellonajat, joihin perheen tulee sitoutua toimintavuoden ajaksi. Palveluntarpeen muuttuessa yksityisen perhepäivähoidon osalta tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Palveluseteliä haetaan ennen varhaiskasvatuspalvelun alkamista ja palveluseteli myönnetään vähintään kuukaudeksi. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Perhe valitsee haluamansa yksityisen palvelun tuottajan, joka on hyväksytty palvelusetelin tuottajaksi Pielaveden kunnan toimesta. Perhe hakee palveluseteliä kunnalta, varhaiskasvatustoimistosta. Päätökset palvelusetelin myöntämisestä ja suuruudesta tehdään varhaiskasvatustoimistossa. Palvelusetelin kattohinnasta vähennetään laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu, jolloin saadaan myönnettävän palvelusetelin määrä.

Päätökset oikeudesta palveluseteliin ja sen suuruudesta lähetetään huoltajille ja palveluntuottajalle. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen.

Palveluntuottaja perii määrittelemänsä maksut perheeltä. Palveluntuottaja lähettää kunnalle kuukausittain palvelusetelipäätösten mukaisen laskun kunnalle.

Muutokset joiden perusteella tarkistetaan oikeus palveluseteliin ja sen suuruuteen:
- perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %)
- perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu
- opiskelu/työtilanteessa tapahtuu muutoksia
- lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat

Mikäli edellä mainituista jokin tulee ajankohtaiseksi, tulee siitä ilmoittaa välittömästi palveluntuottajalle ja varhaiskasvatustoimistoon. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoon saamansa muutokset varhaiskasvatustoimistoon.

Palvelusetelin voimassaolo päättyy kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon ilmoitettuun päättymispäivään. Tästä on huoltajilla velvollisuus ilmoittaa välittömästi varhaiskasvatustoimistoon. Palvelusetelin maksaminen katkeaa, mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden, poikkeuksena huoltajien vuosiloma. Lapsen viimeinen hoitopäivä on viimeinen laskutettava päivä.

Aiheettomasti maksettu palveluseteli peritään takaisin palveluntuottajalta, enintään vuoden ajalta.

Palvelusetelin kattohinnan muutoksista päättää Pielaveden kunnan sivistyslautakunta.

Palvelusetelin kattohinta muuttuu Pielaveden varhaiskasvatuksen palvelusetelin määräytyminen -taulukon mukaisesti seuraavan kuukauden alusta kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Palvelun tuottajan tulee ilmoittaa näistä muutoksista varhaiskasvatustoimistoon. Palvelun tuottaja ja perhe saavat uuden palvelusetelipäätöksen.