Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu ylläpitää asiakkaan omaa itsenäistä selviytymistä ja tukee itsenäistä kotona asumista. Kuljetuspalvelua myönnetään asiointiin turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnettäessä huomioidaan asiakkaan tulot ja varallisuus.

Hae sosiaalihuollon kuljetuspalvelua kuljetuspalveluiden hakemuksella.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Verkkoasiointi

Kuljetuspalveluiden hakemus

Kuljetuspalveluiden hakemuksella haetaan sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

Liittyvät palvelut

Palvelutarpeen arviointi

Katso tiedot

Ikääntyvien palveluohjaus

Katso tiedot

Kotihoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut