banner

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asiointiin turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia julkisten joukkoliikennevälineiden käyttämisessä.

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelua haetaan lomakkeella 'Kuljetuspalveluiden hakemus'.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Kuljetuspalveluiden hakemus

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

Liittyvät palvelut

Palvelutarpeen arviointi

Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana.

Katso tiedot

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua-/tukea myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen suhteen.

Katso tiedot

Kotihoito

Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut