Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Sosiaalihuollon järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.

Ota yhteyttä

Sosiaaliasiamies

Antero Nissinen
p. 044 718 3308
(ma-to klo 9-11:30)
sosiaaliasiamies@kuopio.fi

Sosiaaliasiamies

- neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanossa
- avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
- tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista
- toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
- seuraa palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamieheltä voi pyytää neuvoa puhelimitse ja sähköpostin välityksellä tai sopia henkilökohtaisen tapaamisen. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Sosiaaliasiamies kuuluu hallinnollisesti Kuopion kaupungin organisaatioon, mutta hän palvelee sopimukseen perustuen myös Pielaveden kuntalaisia.

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa sosiaalihuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä.

Muistutus voi olla vapaamuotoinen, ja tarvittaessa sosiaaliasiamies avustaa asiakasta muistutuksen teossa. Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1-4 viikkoa) sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta. Muistutuksen tekeminen ei poista asiakkaan oikeutta kannella asiastasi sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille. Hallintokantelun voi tehdä esimerkiksi aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle silloin, kun koet viranomaisen menetelleen toimessaan virheellisesti.

Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen, hän voi hakea muutosta ensin oikaisuvaatimuksella Pielaveden kunnan perusturvalautakunnalta ja sen jälkeen valituksella hallinto-oikeudelta. Viimeinen valitusaste on korkein hallinto-oikeus. Asiakkaan saaman päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan muun muassa muutoksenhakuaika ja osoite, johon oikaisuvaatimus tai valitus lähetetään.

Sosiaaliasiamies antaa tarvittaessa neuvontaa muutoksenhaussa, kun asiakas on tyytymätön kunnan viranomaisen sosiaalihuoltoa koskevaan päätökseen. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu Kelan, vakuutuslaitosten, edunvalvonnan tai työvoimahallinnon asiat.

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.

Kohtelu

- Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.
- Asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa.

Itsemääräämisoikeus

- Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta.
- Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Jos täysi-ikäinen asiakas ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaan tahtoa on selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa.
- Alaikäisen asiakkaan mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Tietojen antaminen asiakkaalle ja asiakkaan velvollisuus antaa tietoja

- Asiakkaalla on oikeus saada selvitys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista asiassa merkityksellisistä seikoista.
- Asiakas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
- Asiakkaalla on oikeus saada tietoja asianosaisaseman perusteella asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
- Asiakkaalla on velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Päätös ja palvelusuunnitelma

- Asiakkaalla on oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti.
- Asiakkaalle on pääsääntöisesti laadittava palvelusuunnitelma.

Valittaminen eli asiakkaan oikeusturvakeinot

- Asiakkaalla on oikeus hakea päätökseen muutosta.
- Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai kantelu sosiaalihuollon valvonnasta vastaaville viranomaiselle.
- Kunnan sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa asiakasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.