banner

Kehitysvammapalvelut

Pielaveden kunnassa tuotetaan kehitysvammaisille kuntalaisille päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluita sekä palveluohjausta.

Kaikki uudet kehitysvammaiset ohjautuvat palveluihin erityispalveluiden esimiehen kautta. Hän antaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen neuvontaa, ohjausta ja tietoa Pielavedellä järjestettävistä kehitysvammapalveluista.

Päivä- ja työtoiminta

Pielaveden kunnan tarjoama päiväaikainen toiminta on mielekästä tekemistä kehitysvammaisen henkilön itsenäisen toiminnan tukemiseksi sekä esimerkiksi vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan vahvistamiseksi.Päiväaikainen toiminta on jaettu päivätoimintaan sekä arjenhallintakerhoon. Päivätoiminta on pitkälti virikkeellistä toimintaa, esimerkiksi askartelua, musiikkia ym. Arjenhallintakerhomme nimensä mukaisesti keskittyy asioihin, joita asiakkaamme tarvitsevat päivittäisessä itsenäisessä elämässä ja näitä taitoja tässä kerhossa opitaan ja vahvistetaan.

Pielavedellä on työtoiminnan suhteen tehty suuria muutoksia. Vanhanaikaisen työkeskuksessa toteutettavan työtoiminnan sijaan asiakkaille pyritään etsimään ja löytämään heitä kiinnostava ”oikea työpaikka”, jossa asiakkaat voivat työskennellä avotyössä. Tarkoituksena on, että joillekin asiakkaille avotyö voisi jossain vaiheessa muuttua myös palkkatyöksi. Lisäksi työtoimintaamme toteutetaan omassa myymälässämme sekä yhteistyökumppaneiden työpaikoilla. Vain pieni osa asiakkaistamme työskentelee enää perinteisen käsitöihin painottuvassa työtoiminnassa.

Asumispalvelut

Pielavedellä tarjotaan kehitysvammaisille kuntalaisille asumispalveluja Vasalan tuetun asumisenyksikössä, sekä kotikuntoutuksen turvin omissa kodeissa. Asumispalvelua hankitaan osaksi myös ostopalveluna asiakkaan tarpeiden mukaisesti muun muassa hoitokodeista tai järjestetään perhehoitona.

Vasalassa tarjotaan tuettua asumispalvelua 4-5 kehitysvammaiselle asukkaalle, jotka tarvitsevat vähäistä ohjausta ja tukea itsenäiseen asumiseen lähinnä päiväsaikaan. Vasalassa kehitysvammaiset asukkaat asuvat omissa kimppa-asunnoissa omissa huoneissaan, joihin heille tarjotaan palveluja kunkin asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Osa kehitysvammaisista asuu omissa kodeissaan, johon heille järjestetään tarvittava tuki yksilöllisesti suunnitellen.

 
Erityishuolto

Kehitysvammalaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. Lain soveltaminen ei välttämättä edellytä kehitysvammadiagnoosia. 

Erityishuollon tarpeessa olevalle ihmiselle tulee aina laatia erityishuolto-ohjelma, johon tulee kirjata kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammalain nojalla riippumatta siitä milloin, missä ja kuka palvelut järjestää. Erityishuolto-ohjelmaan kirjattavia palveluita ovat mm. työtoiminta, päivätoiminta, asumisen tukitoimet, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, tilapäishoito, kuntoutusohjaus, tukihenkilö, erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen tuottamat palvelut (erityishuoltopiirien neuvolapalvelut). Erityishuolto-ohjelma on, mahdollisuuksien mukaan, laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen holhoojansa tai muun huoltajansa kanssa.