Kehitysvammapalvelut

Pielaveden kunnassa tuotetaan kehitysvammaisille kuntalaisille päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluita sekä palveluohjausta.

Kaikki uudet kehitysvammaiset ohjautuvat palveluihin erityispalveluiden esimiehen kautta. Hän antaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen neuvontaa, ohjausta ja tietoa Pielavedellä järjestettävistä kehitysvammapalveluista.

Pielaveden kunnan tarjoama päiväaikainen toiminta on mielekästä tekemistä kehitysvammaisen henkilön itsenäisen toiminnan tukemiseksi sekä esimerkiksi vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan vahvistamiseksi. Päivätoiminta on toimintakykyä tukevaa toimintaa, esimerkiksi askartelua, musiikkia ym. Päivätoimintaa toteutetaan kunnan omassa Päiväkeskuksessa. 

Pielavedellä on työtoiminnan suhteen tehty suuria muutoksia. Vanhanaikaisen työkeskuksessa toteutettavan työtoiminnan sijaan asiakkaille pyritään etsimään ja löytämään heitä kiinnostava ”oikea työpaikka”, jossa asiakkaat voivat työskennellä avotyössä. Tarkoituksena on, että avotyöpaikasta voisi tulla asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan työpaikka, josta hänellä maksetaan oikeaa palkkaa.  

Pielavedellä tarjotaan kehitysvammaisille kuntalaisille asumispalveluja Vasalan tuetun asumisenyksikössä, sekä kotiin annettavan ohjauksen turvin omissa kodeissa. Asumispalvelua hankitaan osaksi myös ostopalveluna asiakkaan tarpeiden mukaisesti palvelukodeista tai järjestetään perhehoitona.

Vasalassa tarjotaan tuettua asumispalvelua 3-4:lle kehitysvammaiselle asukkaalle, jotka tarvitsevat vähäistä ohjausta ja tukea itsenäiseen asumiseen lähinnä päiväsaikaan. Vasalassa kehitysvammaiset asukkaat asuvat omissa kimppa-asunnoissa omissa huoneissaan, joihin heille tarjotaan palveluja kunkin asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Osa kehitysvammaisista asuu omissa kodeissaan, johon heille järjestetään tarvittava asumisenohjauksen tuki yksilöllisesti suunnitellen.

 

Kehitysvammalaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. Lain soveltaminen ei välttämättä edellytä kehitysvammadiagnoosia. 

Erityishuollon tarpeessa olevalle ihmiselle tulee aina laatia erityishuolto-ohjelma, johon tulee kirjata kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammalain nojalla riippumatta siitä milloin, missä ja kuka palvelut järjestää. Erityishuolto-ohjelmaan kirjattavia palveluita ovat mm. työtoiminta, päivätoiminta, asumisen tukitoimet, erityisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, tilapäishoito, kuntoutusohjaus, tukihenkilö, erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen tuottamat palvelut (erityishuoltopiirien neuvolapalvelut). Erityishuolto-ohjelma on, mahdollisuuksien mukaan, laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen holhoojansa tai muun huoltajansa kanssa.