Vammaispalvelut

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle henkilölle. Erityispalveluiden esimies vastaa vammaispalvelulain mukaisten palvelu- ja tukihakemusten käsittelystä. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin palveluihin vaikeavammaisilla henkilöillä on subjektiivinen (lakisääteinen) oikeus.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset toimenpiteet

  • kuljetuspalvelut
  • palveluasuminen
  • henkilökohtainen apu
  • vaikeavammaisten päivätoiminta
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet


Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudelliset tukitoimia ovat

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
  • sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
  • tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
  • tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin.


Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa ja taloudellisissa tukitoimissa on jatkuva hakuaika. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. 

Kuljetuspalvelujen osalta vaikeavammainen on erityisiä liikkumisvaikeuksia omaava henkilö, jolle joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaisi kohtuuttomia hankaluuksia.


Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuljetuspalveluina myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelua voi käyttää asuinkunnan sekä lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla. 

Kuljetuspalveluun liittyy saattajapalvelu. Saattajana voi toimia omainen tai tuttava.

Kuljetuspalveluja ajaa Sansia Oy:n kilpailuttamat taksiautoilijat. Matkat tilataan Matkojenyhdistelykeskuksesta, joka hallinnoi vammaispalvelulain mukaisia taksikyytejä. Erityisin perustein asiakkaalla on mahdollista saada ns. tuttutaksioikeus. 

Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua haetaan vammaispalvelujen kuljetuspalveluhakemuksella. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta selviää hakijan vaikeavammaisuus liikkumisen suhteen.   

Lisätietoja saa erityispalvelujen esimieheltä p. 040-4894822.  

 

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle henkilölle, jonka tarkoitus on auttaa häntä omien valintojen toteuttamisessa. Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Kuten vammaispalvelulaissa muutenkin, vaikeavammaisuus määritellään ensisijaisesti yksilöllisen toimintakyvyn perusteella. Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuten ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämiseen kodin ulkopuolella on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Palvelua haetaan erityispalvelujen esimieheltä hakemuslomakkeella.

 

Vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada tukea päivittäistä selviytymistä helpottavien asunnon muutostöiden tekemiseen tai asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintaan. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö silloin, kun hänellä on erityisiä vaikeuksia vakituisessa asunnossaan liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymisessä.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia.

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan kustantaa asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita, esimerkiksi nostolaite, ovenavauslaite, ovipuhelin, kuulo- ja kuulonäkövammaisille tarkoitettu optinen hälytinjärjestelmä ja kiinteä induktiosilmukka sekä tekstipuhelin.

Hakemukset asunnon muutostöistä ja asunnon välineistä ja laitteista tehdään Pielaveden kunnan erityispalveluihin/sosiaalitoimistoon. Hakemuksiin liitetään lääkärinlausunto ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto haettavista muutostöistä tai asunnon välineistä ja laitteista sekä vaikeavammaisuudesta.

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla kotioloissa. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Avun tarve ainoastaan kodinhoidollisissa töissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta. 

Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion lisäksi omaishoitajalle järjestettävän vapaan ja hoidettavalle tarvittavat palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi kotihoito, lyhytaikaishoito tai apuvälinepalvelut. 

Omaishoidon tuen hakemista varten täytetään hakemuslomake, jossa kartoitetaan hoidettavan toimintakyky.

https://pshyvinvointialue.fi/omaishoidon-tuki-vammaisille