banner
Vammaisten omaishoito

OMAISHOIDON TUKI

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla kotioloissa. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Avun tarve ainoastaan kodinhoidollisissa töissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta.

HOITOPALKKIO JA PALVELUT HOIDETTAVALLE

Hoitopalkkio maksetaan omaishoitajalle hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion lisäksi omaishoitajalle järjestettävän vapaan ja hoidettavalle tarvittavat palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi kotihoito, lyhytaikaishoito tai apuvälinepalvelut.

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN

Omaishoidon tuen hakemista varten täytetään hakemuslomake, jossa kartoitetaan hoidettavan toimintakyky. Hakemus osoitetaan erityispalvelujen esimiehelle. Hakemuksen saapumisen jälkeen tehdään maksuton kotikäynti hoidon sitovuuden ja vaativuuden selvittämiseksi. Kotikäynnillä arvioidaan myös hoitajan soveltuvuus tehtävään ja tarvittaessa pyydetään lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.