Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisensa tai muu henkilö tai viranomainen. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään lapsen ja perheen elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Palvelutarpeen arviointi laaditaan yhteistyössä perheen ja tarpeellisten verkostojen kanssa. Arviointia tekemään pyritään valitsemaan aina perheen tilanteen kannalta tarkoituksenmukainen taho. Arvioinnissa mukana voivat olla sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja perhetyöntekijöiden työpareina työntekijä esimerkiksi mielenterveysneuvolasta, päiväkodista, koululta, perheneuvolasta tai aikuisten psykososiaalisista palveluista. 

Lapselle tehtävän palvelutarpeen arvioinnin aikana lapsi on sosiaalihuollon asiakas. Palvelutarpeen arvioinnin aikana perhettä tavataan tarvittavalla tavalla ja myös lasta tavataan henkilökohtaisesti.  Yhteistyötä voidaan tehdä muiden viranomaisten ja perheen läheisverkoston kanssa. Työskentely dokumentoidaan sosiaalihuollon asiakirjoihin.

Palvelutarpeen arvioinnista laaditaan kirjallinen yhteenveto, jossa määritellään lapsen ja perheen tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Samalla ratkaistaan se, jatkuuko lapsen asiakkuus sosiaalihuollon tai tarvittaessa lastensuojelun asiakkuudessa. Yhteenvetoa täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla. Mikäli palvelun tai tuen tarpeita ei palvelutarpeen arvioinnin aikana tule esiin, asiakkuus päättyy.