Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tehtävänä edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Tähän pyritään tukemalla vanhempia, huoltajia ja läheisiä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelussa tärkeintä on aina lapsen etu.

Kun lapsesta tai hänen perheestään herää huoli, voi kuka tahansa ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen tai tehdä lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä henkilökohtaisesti lastensuojeluviranomaisen luona. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, lapsi itse, tai lapsen huoltaja. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä viranomaisilla on erityinen velvollisuus tehdä ilmoitus, jos he ovat huolissaan lapsesta.

Kiireellisissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä hätänumeron 112 kautta sosiaalipäivystykseen. Tilanne on kiireellinen, jos lapsi on välittömässä vaarassa ja hänen hyvinvointinsa pitää saada varmistettua heti. Jos olet epävarma, voit aina soittaa!

Kun lastensuojeluasia tulee vireille, on välittömästi arvioitava, onko lastensuojelun tarve kiireellinen. Saapuneen yhteydenoton perusteella aloitetaan palvelutarpeen arviointi, ellei huoli osoittaudu heti aiheettomaksi. Palvelutarpeen arvioinnin aikana arvioidaan myös lastensuojelun tarvetta. Ensisijaisesti lasta ja perhettä pyritään auttamaan lapsi- ja perhepalveluissa.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos palvelutarpeen arvioinnin aikana niin päätetään tai lapsi- ja perhepalvelut eivät ole riittävä apu. Lastensuojelun asiakkuus alkaa mikäli asian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimiin. Asiakkuus alkaa myös silloin, jos lapsi palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ja näiden tukitoimien tarve johtuu siitä, että lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään. Lisäksi lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun perheelle muutoin annetaan lastensuojelulaissa tarkoitettuja palveluja tai muuta tukea ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista. Jos avuksi tarvitaan lyhytkestoista sijoitusta, perhehoitoa tai huostaanottoa, on lapsi silloin aina lastensuojelun asiakas.

Lastensuojelussa lapselle nimetään oma hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä ja lapselle tehdään oma asiakassuunnitelma. 

Lastensuojelun asiakkaille tarjottavia palveluita ovat esimerkiksi:

- erilaiset perhetyön muodot
- tukihenkilö tai -perhe
- vertaisryhmätoiminta
- lasten varhaiskasvatus
- lapsiperheiden kotipalvelu
- terapiapalvelut
- koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
- loma- ja virkistystoiminta
- lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen
- lapsen sijoitus.