banner

Tehostettu palveluasuminen

Pielaveden kunnassa tehostettua palveluasumista tarjotaan tehostetussa palveluasumisyksikössä Pielakodissa. Ikäihmiset asuvat Pielakodissa omilla vuokrasopimuksillaan yhden hengen huoneissa, jotka he voivat sisustaa omaisiensa kanssa mieleisekseen.

Tehostetun palveluasumisyksikön asukkailla on mahdollisuus saada hoitohenkilökunnan palveluja 24/7. Hoitohenkilökunta auttaa kaikissa asukkaiden päivittäisiin toimintoihin liittyvissä asioissa sekä huolehtii asukkaiden asioista.

Tehostettuun palveluasumiseen voit hakea toimittamalla hakemuksen asumispalveluihin. Lomakkeen voit tulostaa Pielaveden kunnan verkkosivuilta tai hakea Pielakodilta. Hakemuksesi käsitellään SAS-työryhmässä, joka kokoontuu noin kahden kuukauden välein.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille henkilöille, joille kotiin tarjottavat palvelut eivät ole riittäviä.

Palvelu on maksullinen.

Tehostetusta palveluasumisesta peritään asukkaalta vuokra, ruokapalvelumaksu ja hoivapalvelumaksu sekä muiden tukipalveluiden maksu perusturvalautakunnan vuosittain vahvistaman asiakasmaksutaulukon mukaisesti.

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Tehostettu palveluasuminen

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Hakemus asumispalveluihin

Lomakkeella haetaan kunnan asumispalveluita.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Pielakoti

Pielakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö Pielavedellä.

Savikontie 17, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Palveluasuminen

Palveluasuminen on asumismuoto niille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.

Katso tiedot

Asunnon muutostyöt

Kunta korvaa asiakkaalle vaikeavammaisuuden perusteella tarvittavat ja välttämättömät asunnonmuutostyöt, välineet ja laitteet.

Katso tiedot

Perhehoito

Perhehoidossa hoidettavan henkilön ympärivuorokautisen huolenpito järjestetään hoidettavan tai hoitajan kotona.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut