Kaavat ja kiinteistöt

Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva, ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon. Linkki toiselle sivustolle

 

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle, edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä, turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa sekä turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa kaavoituksesta, kuntien rakennusjärjestyksestä, ranta-alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta, tonttijaosta, yhdyskuntarakentamiseen liittyvästä lunastamisesta, rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista sekä rakentamisen luvista ja muusta rakentamisen valvonnasta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan parhaillaan, jotta se pystyisi vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Lain valmistelusta vastaa ympäristöministeriö.


Kunnan tekemistä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä sekä vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus_2022.pdf

Vireillä olevat rantaosayleiskaavat

 

Pohjoisosan rantaosayleiskaava

Pohjoisosan rantaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 26.2.2020 tekemällä päätöksellä laatia yleiskaava kunnan pohjoisosalle. Tarkoituksena on laatia kunnan pohjoisosan järvien rantavyöhykkeelle maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rantaosayleiskaava rakennus- ja poikkeuslupien, elinkeinojen kehittämisen sekä ympäristön- ja maisemanhoidon perustaksi. Osayleiskaavassa selvitetään tilakohtaiset rantarakennusoikeudet ja osoitetaan rakennuspaikat. Rantaosayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena rantavyöhykkeen (n. 200 m rannasta) osalta. Osayleiskaava-alue käsittää yhteensä 51 kpl järviä ja lampia. Rantaosayleiskaavalla ei ohjata maankäyttöä rantavyöhykkeen ulkopuolella eikä kaava ole näiltä osin oikeusvaikutteinen. 

 

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaihe. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja mutta alueella on kolme ranta-asemakaavaa, joista kaikki sijoittuvat Koivujärvelle. 

 

Pohjoisosan rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 9.12.2021.

OAS_Pielavesi_P.osan_ROYK 12_2021 (1).pdf

 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.3. -12.4.2022 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta on laadittu kaavaehdotus, joka on ollut nähtävillä 30.11.2022-5.1.2023. Kaavaehdotuksesta on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia. Lausuntojen ja muistutuksien jälkeen kaavaehdotusta voidaan tarvittaessa muuttaa tai se voidaan viedä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Pielavesi-järven ja Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavojen muutos

 

Pielavesi-järven ja Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavojen muutos on tullut vireille teknisen lautakunnan 22.2.2022 tekemällä päätöksellä käynnistää rantaosayleiskaavojen muutos. Tarkoituksena on muuttaa EO-alueita (maa-ainesten ottoalue) M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Lisäksi tarkoituksena on muuttaa kahta RA-rakennuspaikkaa ja niiden käyttötarkoitusta. 

 

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava, Pohjois-Savon tuulivoima maakuntakaava ja Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osalla suunnittelualueesta on voimassa Pielavesi-järven rantaosayleiskaava ja osalla suunnittelualueesta on voimassa Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaava. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja.

 

Pielavesi-järven ja Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavojen muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 8.6.2022.

OAS_Pielavesij_Nilakka_YK.pdf

 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.8.2022-9.9.2022 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta on laadittu kaavaehdotus, joka on nähtävillä 4.1.2023-2.2.2023. Kaavaehdotuksesta voi antaa lausuntoja ja muistutuksia. Lausuntojen ja muistutuksien jälkeen kaavaehdotusta voidaan tarvittaessa muuttaa tai se voidaan viedä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kaavaehdotus materiaali:

Pielavesi-järven ja Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavojen muutokset, kaavaehdotus.pdf

Kaavaselostus_ehdotus.pdf

Määräykset_ehdotus.pdf

 

Vireillä olevat tuulivoimaosayleiskaavat

 

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 21.12.2021 tekemällä päätöksellä hyväksyä Ilmatar Energy Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen. 

Tarkoituksena on laatia kunnan Mutterinkankaan alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 350 metriä. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelualueella on voimassa neljä maakuntakaavaa: Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava ja Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1.vaihe. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja eikä asema- tai ranta-asemakaavoja. 
 
Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 4.5.2022 ja se on ollut nähtävillä 18.5. – 17.6.2022, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä. 

OAS Muntterinkankaan TVOYK Pielavesi.pdf

 

Katajamäen tuulivoimaosayleiskaava

Katajamäen tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 13.12.2022 tekemällä päätöksellä hyväksyä ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Kartta, alustava suunnittelualueen rajaus

Tarkoituksena on laatia kunnan Katajamäen alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 320 metriä. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. 

 

 

Ota yhteyttä

Kunnaninsinööri

Kunnaninsinööri
p. 040 489 4834

Osastosihteeri
p. 040 489 4200